Добавено в твоите Избрани обяви

Старши експерт /координатор/ в сектор КСА към отдел РЦ 112 Бургас при ДНС 112-МВР

МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

София 1000, ул."Шести септември" № 29,

Рег. № 8121р - 22653, Екз. № 1 03.11.2023 г.

 

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, МЗ рег. № 8121з - 911/06.06.2023 г. относно възлагане на правомощия на орган по назначаването по служебното правоотношение с държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР и заповед рег. № 8121 К - 13348/25.10.2023 г., обявява конкурс за заемане на 2 (две) вакантни длъжности

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ (координатор)

 в сектор “Координация и системно администриране” към отдел „Районен център 112 - Бургас“ при дирекция „Национална система 112” - МВР, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование  на длъжностното ниво: експертно ниво 6

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител;

2. Минимална образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“;

3.  Област на висшето образование - съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;

4.  Професионални направления - съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;

5. Минимален професионален опит - 1 година или минимален ранг - IV младши;

6. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Поверително“.  Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл., актът за назначаване се издава в 14 - дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

- Познава и използва функционалните възможности на информационно-комуникационната система на НС 112;

- Подпомага работата на операторите, проверява въведените от тях данни в електронните картони на спешните повиквания и при необходимост нанася корекции. При необходимост приема повиквания;

 

- Анализира и предава обработената информация за инцидентите към компетентните служби за спешно реагиране и други служби и ведомства, съгласно утвърдените правила и методически указания;

- Взема решения в сложни ситуации и координира действията на РЦ 112 с всички служби, ангажирани в процеса на обслужване на спешните случаи;

- Следи за своевременното приемане на инцидента от дежурните в службите за спешно реагиране и при липса на обратна информация в електронния картон предава инцидента по телефон или радиовръзка;

- Предава към службите всяка новопостъпила информация за инцидента;

- Проследява цялостното развитие на инцидента и обмена на информацията по случая;

- При необходимост осъществява конферентна връзка между подаващият сигнала и дежурен в съответните служби.

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност.

2. Интервю.

 

ІV. Граници (от - до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 - от 780 лева до 1700 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

 

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл).

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл - по образец.

3. Копие от документ за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

5. Копие на документи за придобит ранг, при наличие на такъв.

6. Копие от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

 

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков“ до бл. 49, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 

Телефон за справки и допълнителна информация: 02/960 10 327.

 

VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР.

 

Копие от обявлението да се изпрати на дирекция „Човешки ресурси” - МВР и на дирекция „Национална система 112“ - МВР за сведение и изпълнение.

 

 

 

Тагове:
Други обяви от Дирекция Национална система 112 МВР
 
Добавено в Избрани
Чистач в отдел Районен център 112-Бургас към ДНС 112-МВР
от 511 до 511 лв.
Бургас / 14 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт /оператор-112/ в сектор ПСП към отдел РЦ 112 Бургас при ДНС 112-МВР
от 780 до 1700 лв.
Бургас / 13 Ноември
13 Ноември 2023185
Старши експерт /координатор/ в сектор КСА към отдел РЦ 112 Бургас при ДНС 112-МВР Дирекция Национална система 112 МВР
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Дирекция Национална система 112 МВР

Докладвай за проблем
Старши експерт /координатор/ в сектор КСА към отдел РЦ 112 Бургас при ДНС 112-МВР
Дирекция Национална система 112 МВР

Препишете кода от картинката: