Добавено в твоите Избрани обяви

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

          Агенция „Пътна инфраструктура”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

 

          за длъжността „старши експерт“ отдел „Управление на човешките ресурси“ – 1 щ. бр, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ (АОЧРУС), при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), определена за заемане по служебно правоотношение

         

          1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-  Висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър

-  Професионален опит: не по-малко от 2 години, съгласно КДА и/или минимален ранг IV младши;

                                       

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление: икономическа, хуманитарна, техническа;

-  Компютърна грамотност (Microsoft Office - Word, Excel, Internet);

- Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;

- При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 780 лв. до 2800 лв., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено в което е ситуирана.

 

          3. Кратко описание на длъжността:

 

          - Отговаря за актуалността и състоянието на документацията по назначаване, преназначаване и освобождаването на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“;

          - Дава становища и проекти за решаване на проблеми, засягащи управлението на човешките ресурси в агенцията и въвежда бази данни в софтуер за управление на човешки ресурси;

          - Приема необходимите документи и подготвя проекти на трудови договори, актове за назначаване на държавни служители, измененията към тях и заповеди за прекратяването им;

          - Води и съхранява служебните и трудови досиета, съхранява и попълва трудовите и служебни книжки, води установената документация за служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“;

          - Участва в разработването и утвърждаването на длъжностните характеристики на служителите на Агенцията;

          - Анализира потребностите и ползите от обучения, изготвя предложения и становища за предстоящи обучения и води актуален регистър на проведените обучения;

          - Обработва болничните листове и молбите за отпуск и издава заповеди за отпуск;

          -  Изготвя уведомления по чл. 62, ал. 3 от КТ и ги представя пред НАП;

          -  Изготвя анализи, справки и отчети, свързани с числеността на персонала в АПИ;

          - Оказва методическа подкрепа при оценяване на изпълнението на длъжността на служителите в Агенцията и съхранява попълнените формуляри на служителите в личните им досиета;

          - Участва в организирането на дейността по обявяване и провеждане на конкурси, обяви в медиите и други форми за набиране на персонала;

          - Въвежда и следи за правилното въвеждане на данни на служителите на агенцията в софтуерния продукт за управление на човешките ресурси;

          - Издава служебни бележки и удостоверения, свързани с трудовата дейност на служителите;

          - Изготвя доклади, становища и предложения, както и отговори по запитвания на граждани, касаещи дейността на отдела.

 

          4. Начин на провеждане на конкурса:

 

          - Тест;

          - Интервю.

 

          5. Необходими документи за участие в конкурса:

 

          Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

          Към заявлението се прилагат:

          -    Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

          - Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

          -    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, или друг официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

          -    Копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

 

          Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

          Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.

 

          Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

 

          До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

          6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. тел. за връзка: 02/9173454.

 

          7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

 

          8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.

Тагове:
Други обяви от АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
 
Добавено в Избрани
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
от 780 до 2100 лв.
София / 12 Септември
 
Добавено в Избрани
Главен експерт
от 780 до 2100 лв.
София / 12 Септември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 780 до 2100 лв.
София / 12 Септември
12 Септември 202358
СТАРШИ ЕКСПЕРТ АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Докладвай за проблем
СТАРШИ ЕКСПЕРТ
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Препишете кода от картинката: