Добавено в твоите Избрани обяви

СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ

Разглеждания: 13 489

За компанията

Сметната палата е върховна одитна институция на Република България, тя осъществява контрол за изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти. Нейната основна задача е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните организации, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за това. Сметната палата е независима при осъществяването на своята дейност. 

Сметната палата извършва следните видове одити:

1. Финансов одит - изразяване на независимо одитно мнение с разумна степен на сигурност дали годишният финансов отчет на бюджетната организация е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане;

2. Одит за съответствие - проверката на системите за финансово управление и контрол, включително на вътрешния одит и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитираната организация с оглед на спазването на изискванията на нормативните актове, вътрешните актове и договорите;

3. Одит на изпълнението - проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност;

4. Специфични одити са одитите, извършвани при условията и по реда на специален закон. Те могат да бъдат комбинирани одити, които съчетават подходите за извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнение.

Контакти

Адрес

гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 37

Телефон

02/ 8116 857

Обяви за работа в СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ (12)

Добавено в Избрани
Одитор
от 1155 до 2550 лв.
гр.София / 28 Ноември
Добавено в Избрани
Одитор
от 1155 до 2550 лв.
гр.Бургас / 28 Ноември
Добавено в Избрани
Одитор
от 1155 до 2550 лв.
гр.Благоевград / 28 Ноември
Добавено в Избрани
Одитор
от 1155 до 2550 лв.
гр.Стара Загора / 28 Ноември
Добавено в Избрани
Одитор
от 1155 до 2550 лв.
гр.Хасково / 28 Ноември
Добавено в Избрани
Стажант-одитор
от 1100 до 2060 лв.
гр.Хасково / 28 Ноември
Добавено в Избрани
Стажант-одитор
от 1100 до 2060 лв.
гр.София / 28 Ноември
Добавено в Избрани
Стажант-одитор
от 1100 до 2060 лв.
гр.Бургас / 28 Ноември
Добавено в Избрани
Стажант-одитор
от 1100 до 2060 лв.
гр.Благоевград / 28 Ноември
Добавено в Избрани
Стажант-одитор
от 1100 до 2060 лв.
гр.Стара Загора / 28 Ноември
Добавено в Избрани
Одитор - методолог
от 1045 до 2470 лв.
гр.София / 28 Ноември
Добавено в Избрани
Главен експерт – анализ на одитната дейност
от 1375 до 3230 лв.
гр.София / 28 Ноември
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ