Добавено в твоите Избрани обяви

Старши експерт

О Б Я В Л Е Н И Е

                              

       Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/

 

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

       За назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София

 

            1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образователно-квалификационна степен:  бакалавър;

   - Професионален опит:  не по-малко от 1 година, съгласно КДА и/или минимален ранг IV младши;

2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

   - Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието техническо ВУЗ (строителен или пътен инженер);

          - Компютърна грамотност (Microsoft Office - Word, Excel, Internet);

          - Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

            - Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 - При назначаване, индивидуалният размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 780 лв. до 2700 лв., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено в което е ситуирана.

 

3.  Кратко описание на длъжността:

• Подпомага началника на отдел ИРД и директора на ОПУ в реализиране целите на Областно пътно управление в сферата на инвестиционната политика за подобряване състоянието на пътната мрежа на територията му.

• Участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие със Закона за обществени поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на проектантски и строителни работи, технически контрол и строителен надзор.

• Участва в комисии за разглеждане на проекти за търговски крайпътни обекти (ТКО), инженерни подземни и надземни съоръжения, организацията на движението при извършване на строителни и ремонтни работи и временно използване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя, за оглед и избор на локация по РП и рекламни съоръжения.

• Участва в технически съвет.

• Проучва и изготвя техническите условия при възлагане на проектантските и строителни дейности.

• Съгласува проектните документации със съответните инстанции.

• Контролира количеството и качеството на изпълнените СМР и влаганите материали по възложените задачи от началника на отдела.

• Следи отчитането и разплащането на извършеното строителство, като оформя досие на обекта в съответствие с План за документооборота на отдела.

• Участва в приемателни комисии по Заповед и нареждане на директора на ОПУ и началник отдел ИРД.

• Упражнява контрол на строителните площадки, съгласно делегираните правомощия.

• Следи за спазване изискванията на нормативните документи по проектирането, изпълнението и отчитането на пътните обекти и съоръжения, съгласно разпоредбите на ЗУТ и ЗОП.

• Участва в изготвяне на аварийни планове за действие при извънредни ситуации.

• Участва в поддържането и правилното оформяне на документацията, съгласно изискванията на нормативната уредба.

• Участва в подготовката на техническата част от документацията за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнението на ремонтните програми.

• Участва в дейности, свързани с подобряване безопасността на движението на РП по областта.

• Участва в съставянето, поддържането, актуализирането на информация за технико-експлоатационното състояние на РП и принадлежностите им на територията на ОПУ София.

• Взаимодейства с Областната и местни администрации.

• Организира, координира и следи техническия контрол, изпълняван от РПС.

• Събира, комплектува, съхранява и обслужва техническия и общия архив на ОПУ София.

4.  Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-  Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-  Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, или друг официален документ, издаден от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие националното право на съответната държава, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.  

 Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

  До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно Деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. тел. за връзка: 02/9173 290.

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

  8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.

 

 

Тагове:
Други обяви от АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
 
Добавено в Избрани
СТАРШИ ЕКСПЕРТ
от 780 до 2100 лв.
София / 12 Септември
 
Добавено в Избрани
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
от 780 до 2100 лв.
София / 12 Септември
 
Добавено в Избрани
Главен експерт
от 780 до 2100 лв.
София / 12 Септември
12 Септември 202350
Старши експерт АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Докладвай за проблем
Старши експерт
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Препишете кода от картинката: