Добавено в твоите Избрани обяви

Младши експерт в отдел ЕПП, дирекция ЕППМС

Министерство на младежта и спорта обявява конкурс за длъжността:

„Младши експерт” в дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“, отдел „Европейски програми и проекти“

Минимални и специфични изисквания за длъжноста, определени  в нормативен акт: 

1.1. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – професионален бакалавър по…;

1.2. Минимален професионален опит: не се изисква;

и/или

1.3. Минимален ранг – V младши;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- Придобита образователно-квалификационна степен в области на висшето образование  - хуманитарни науки; здравеопазване и спорт, социални, стопански и правни науки.

- Професионално направление: филология, спорт, политически науки, администрация и управление, икономика.

- Писмено и говоримо владеене на английски език и/или френски език, и/или немски език; владеенето и на други официални езици на ЕС;  компютърна грамотност: познаване на основните програмни продукти  Windows, MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Цел на длъжността:

Участва в изпълнението на дейността на отдел „Европейски програми и проекти“ и оказва съдействие на ръководството на Министерство на младежта и спорта в рамките на възложените на отдела функции, свързани с подготовката, разработването и кандидатстването с проекти по оперативни програми, по програми на ЕС и на международни организации.

.            Минимален размер на основната заплата за длъжността – 780 лева.  

  • Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Начинът за провеждане на конкурса е:

1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията

2. Интервю.

Допълнителна информация за конкурса:

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59 , ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа при постигнати крайни равни резултати от конкурсната процедура.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

1. Заявление за участие в конкурс, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

3. Копия от официални документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4. Копия от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит ако има такъв /трудови, служебни, осигурителни книжки, длъжностни характеристики/;

5.Копие от документи удостоверяващи придобита квалификация по компютърна грамотност, придобит ранг /ако притежават такъв/;

            Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10 – дневен срок след публикуване на обявата на адреса на Министерство на младежта и спорта - гр. София, бул."Васил Левски" № 75, деловодство партер до 17.30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на е-mаil: [email protected] , като в този случай заявлението по т.1. и декларацията по т. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло във фоайето на партера на Министерството на младежта и спорта и на сайта на Министерството на младежта и спорта.

Тагове:
05 Септември 202380
Младши експерт в отдел ЕПП, дирекция ЕППМС Министерство на младежта и спорта
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Министерство на младежта и спорта

Докладвай за проблем
Младши експерт в отдел ЕПП, дирекция ЕППМС
Министерство на младежта и спорта

Препишете кода от картинката: