Добавено в твоите Избрани обяви

Главен инспектор в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ТРИ ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“

 

в дирекция “Надзор на заразните болести”, отдел „Противоепидемичен контрол“ при РЗИ-Плевен, при следните условия:

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 3

Правоотношение: Служебно правоотношение

1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява активен епидемиологичен надзор над заразните болести и анализ; извършва контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и други обекти с обществено предназначение; оказва методична, консултативна и експертна помощ в областта на профилактиката и контрола на заразните, паразитните болести и ВБИ; Участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на профилактиката и борбата със заразните и паразитните болести.

2.Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Минимална образователна степен: бакалавър

- Професионален опит: 2/две/ години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши

2.1. Кандидатите да познават следните закони и подзаконови актове по тяхното приложение: Закон за държавния служител; Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; Устройствен правилник на РЗИ; Закон за здравето; Закон за лечебните заведения; Закон за административните нарушения и наказания; Наредба №21/18.07.2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести; Наредба №15/12.05.2005г.за имунизациите в Република България; Наредба № 47/2009г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет  на заразеност с вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност; Наредба №6 за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести предавани по въздушно-капков път, Наредба № 9/17.11.2011г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване; Наредба № 2/10.01.2005г.за организацията на профилактиката  и контрола на вътреболничните инфекции; Наредба №1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения; Наредба № 49/18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

2.2. Кандидатите да притежават: способност за планиране, организация и контрол на собствената си работа; способност за работа в екип; способност да анализират информацията, да синтезират и да представят резултатите; обективност на преценката; способност да работят добре под напрежение; 

3.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

3.1.области на висше образование: Здравеопазване и спорт;

3.2.професионално направление: Обществено здраве или Медицина

3.3.образователно-квалификационна степен за заемане на длъжността - бакалавър по специалностите „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Управление на здравните грижи“, „Социални дейности в здравеопазването“ или магистър по медицина;

3.4.компютърна грамотност с MS Office, Outlook, Internet.

4.Минимален размер на основната заплата: 780,00 лв.

*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

5.Начин за провеждане на конкурса:

- Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- Интервю;

Място на провеждане на конкурса: гр. Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг І №7, Административната сграда на  РЗИ - Плевен.

*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6.Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

- писмено заявление по образец, определен съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема определената длъжност /по образец/;

- заверени с подписа на кандидата копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- заверени с подписа на кандидата копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

 

Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на РЗИ-Плевен, категория Конкурси: www.rzi-pleven.com

Документите могат да бъдат подавани лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, подписани с електронен подпис:

- Адрес: гр. Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг І №7, сградата на РЗИ, Център за административно обслужване или електронна поща: rzi@rzi-pleven.com

- Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 04.12.2023г.

При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Документите може да се подадат и по електронен път на адрес:

rzi@rzi-pleven.com, като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страницата на РЗИ-Плевен www.rzi-pleven.com и информационно табло във фоайето на административната сграда на РЗИ – Плевен.

Лице за контакт: Г. Сотирова  – директор на дирекция АПФСО, тел. 064 82 33 04, електронна поща: rzi@rzi-pleven.com

 

 

 

Тагове:
21 Ноември 202386
Главен инспектор в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести" Регионална здравна инспекция - Плевен
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Регионална здравна инспекция - Плевен

Докладвай за проблем
Главен инспектор в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"
Регионална здравна инспекция - Плевен

Препишете кода от картинката: