Добавено в твоите Избрани обяви

Младши експерт

 

ОБЯВЛЕНИЕ

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГАБРОВО

                      ул. „Райчо Каролев” № 2, тел. 066 840604

на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни  служители    и  Заповед № РД-15-08-2 / 09.03.2023 г.

 

             ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

     1 (една) щатна бройка за длъжността  “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ” 

    в дирекция  „Медицински дейности”  в Регионална здравна инспекция Габрово

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания към кандидатите:

- да притежават минимална степен на завършено образование "професионален бакалавър по ...";

- професионален опит: не се изисква;

- минимален ранг: V младши ранг.

Да отговарят на условията по чл. 7, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител.

Специалност, по която е придобито образованието: от професионални направления  „Администрация и управление”, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“.

Специфични изисквания:

Няма специфични изисквания.

1.2. Допълнителни квалификации, носещи предимство на кандидатите: 

- компютърна грамотност (MS Word, MS Excel);

- кандидатите  да  познават  Закона  за  здравето, Закона  за  държавния  служител, Наредба за медицинската експертиза, Устройствен правилник на РЗИ и други подзаконови нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ  и длъжността.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 2. Начин на провеждане на конкурса:

 - тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

 - интервю.

3. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

3.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

3.2.Декларация от лицето по чл.17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /по образец/;

3.3.Копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ...". Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

3.4.Копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако има такъв/;

3.5.Копия от официални документи, удостоверяващи придобития ранг /ако кандидатът е работил като държавен служител/;

3.6. Копия от официални документи за завършен курс за компютърно обучение /ако притежава такъв/.

4. Място, срок и условия за подаване на документите:

Област, община, населено място: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово

Адрес: ул.”Райчо Каролев” № 2, сградата на РЗИ Габрово, партерен етаж, Център за административно обслужване 

Административно звено: РЗИ Габрово, Дирекция АПФСО

Лице за контакт: Павлина Стефанова, старши експерт, дирекция АПФСО, телефон: 066/840613

Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г., 17.00 часа.

Подаването на заявлението и документите към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път на адрес: [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл.17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

В случаите на подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

5. Кратко  описание  на  длъжността:  осигурява дейностите по съставяне, движение и съхраняване на медицинската документация на освидетелстваните и преосвидетелстваните лица от ТЕЛК (НЕЛК) за временна и трайна неработоспособност.

6. Размер на основната заплата за длъжността: от 780 лева до 1600 лева съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

При определяне на ндивидуалния размер на основната заплатата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешни правила за заплатите на служителите в РЗИ Габрово.

7. Общодостъпно  място  за  изнасяне  и  публикуване  на  съобщения и информация, във връзка с конкурса: интернет страницата на РЗИ Габрово: http://rzi-gbr.org/; информационното табло в сградата на РЗИ Габрово, ул.”Райчо Каролев” № 2, партерен етаж; Административния регистър по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията; специализирания сайт за обяви за работа Zaplata.bg.

 

 

Тагове:
Други обяви от РЗИ Габрово
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 780 до 1700 лв.
Габрово / 16 Март
16 Март 2023119
Младши експерт РЗИ Габрово
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на РЗИ Габрово

Докладвай за проблем
Младши експерт
РЗИ Габрово

Препишете кода от картинката: