Добавено в твоите Избрани обяви

Монтажник изделия от метал

Монтажник изделия от метал Нашият клиент е производствена компания с голям опит в проектирането, производството на финни метални изделия ориентирана към международните пазари:

1.Основни функции и задължения
1.1. Характеристика на работа работното място
Работното място представлява съвкупност от машини и съоръжения /на дву и тристепенен режим на работа/, на което се извършва определена операция съгласно Технологичната инструкция.
Готовност зо работата на двусменен режим – 1ва смяна от 06’00 до 14‘00ч. и 2ра смяна от 14‘00ч. до 22‘00ч с технологични почивки по график.

1.2. Длъжностни задължения
- Да спазва стриктно, с необходимата бързина и качество, описаните в инструкциите операции.
- Да вписва изискваната информация в определените за процеса работни и контролни карти.
- Да информира навременно началник смяната, ако свършват материалите и детайлите на работното място.
- Да информира навременно началник смяната и/или работника по поддръжка, ако се появи проблем с машината, инструмента или приспособлението с което работи.
- Да информира навременно началник смяната и/или контрольора по качеството при появата на повече от два поредни некачествени детайла от предходната операция.
- Да спазва стриктно работното време и определените технологични почивки. Да не напуска безпричинно работното си място, извън времето указано за технологична почивка.
- Да не посещава работните помещения на проекти, намиращи се на територията без знанието на прекия си началник.
- Да ползва определеното работно облекло и необходимите лични предпазни средства и спазва инструкциите за безопасна работа.

1.3. Трябва да знае
- Правилата за работа с машината или съоръжението с което трябва да работи.
- Технологичната последователност на изпълняваните операции.
- Основните изисквания на СУК и стандарт ISO 9001:2000 и ISO/TS16949:2002, касаещи работата му.
- Че носи отговорност за допуснатите от него грешки и брак в процеса на изпълнение на технологичния процес.
- Всички правила за правилна и безопасна работа, хигиена на труда и противопожарна охрана.

1.4. Трябва да може
- Да може да работи с машините и съоръженията, използвани на даденото работно място.
- Да работи с необходимата бързина/определена с дневна норма за работно място/ така, че да не пречи на ритъма на производствения процес и съгласно изискванията на технологичната документация.

2. Права и правомощия. Отговорности.

2.1.Права и правомощия
- Има всички права съгласно КТД, правилника за вътрешния трудов ред на КТ.
- Заемащия тази длъжност има право да прави предложения за подобряване на дейността му.
- Да има достъп до цялата информация, необходима за осъществяване на дейността му.

2.2.Отговортости.
- Заемащия длъжността носи пълна отговорност за допуснати от него грешки по време на изпълнение на дейността му.

3. Основни нормативни документи
- Технологична документация.
- Инструкция за безопасна работа

4. Организационни връзки и взаимоотношения

4.1.Взаимо връзка с дугите работни места.
- Това са всички работни места участващи в осъществяването на производствения процес, както и работните места свързани с обслужването /поддръжка, контрольори по качеството, специалисти технолози/.

4.2.Подчиненост
- Всички работници са подчинени на началник смяната и на ръководител участъка.
5. Изисквания за заемане на длъжността

5.1. Образувание – средно или основно

5.2. Други изисквания
- Да има добро зрение.
- Да има навърщени 18 години
- Да няма заболявания забранени с Наредба 3 на МНЗ – Приложение 4 чл. 5 ал. 2

Компанията предлага:
- много добро заплащане;
- нетно заплащане има бонусна система, осигуряваща на ден , при изпълнение на заложените критерии, или на месец.;
- осигурен обяд;
- осигурен транпорт;
- работа в екип от професионалисти;
- обучение и развитие;
- дългосрочни трудови отношения;

При проявен интерес от ваша страна, моля изпратете автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Кандидатурите ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, всички данни предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Лиценз 2589, от 03.08.2018г
Тагове:
Други обяви от SOLO Capital LTD.
 
Добавено в Избрани
АВТОМОНТЬОРИ ЗА СЕРВИЗ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
от 1700 до 2100 лв.
Стара Загора / 11 Септември
 
Добавено в Избрани
Гумаджия
от 1750 до 1800 лв.
Стара Загора / 11 Септември
 
Добавено в Избрани
Механик земеделска техника
от 1750 до 1950 лв.
Стара Загора / 11 Септември
 
Добавено в Избрани
Шофьор-Механик
от 1500 до 1900 лв.
Стара Загора / 11 Септември
 
Добавено в Избрани
Инженер електрически машини и апарати
от 1500 до 2000 лв.
Стара Загора / 11 Септември
11 Септември 202314
Монтажник изделия от метал SOLO Capital LTD.
SOLO Capital LTD.
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на SOLO Capital LTD.

Докладвай за проблем
Монтажник изделия от метал
SOLO Capital LTD.

Препишете кода от картинката: