Добавено в твоите Избрани обяви

Главен експерт

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и заповед № 8121К-7498/15.08.2023 г., в качеството си на оправомощено лице, съгласно заповед № 8121з-911/06.06.2023 г. на министъра на вътрешните работи, относно възлагане на правомощия на орган по назначаването по служебното правоотношение с държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, обявявам конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

(информационно-аналитична дейност и административно обслужване)

в сектор „Административен“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Враца при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, длъжностно ниво: 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 5.

 

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно - квалификационна степен - „Бакалавър“ по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;

2. Област на висшето образование - съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.

3. Професионално направление - съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;

младши;

4. Минимален професионален стаж - 2 години и/или минимален ранг IV младши

5. Да отговарят на изискванията по член 7 от Закона за държавния служител;

6. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп до класифицирана информация, когато не е представен такъв документ.

Допълнителни изисквания:  Кандидатите да притежават компютърна грамотност.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

 

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

1. Писмена разработка по тематика „Административно обслужване. Защита на класифицираната информация. Работа с предложения и сигнали. Достъп до обществена информация.“

2. Интервю.

 

III. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1. Писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) - по образец.

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл - по образец.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

5.Копие от документ за присъден ранг, при наличие на такъв.

6. Копие от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 171А, всеки работен ден в отдел „Човешки ресурси“ при Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР.

Телефон за справки и допълнителна информация - 02/9820799.

При подаване на документите по електронен път кандидатите следва да проверяват статуса на същите на горепосочения телефонен номер.

 

IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

-     организира, осъществява и отговаря за дейността в РДПБЗН, по направление информационно-аналитична дейност и административно обслужване, в съответствие с изискванията на нормативните актове и ръководни документи на МВР;

-     организира поддържането на информационните фондове и осигуряването на информационното единство между звената на РДПБЗН;

-     подпомага началника на сектора при организирането на информационно- аналитичната и планова дейност в РДПБЗН и изготвя графици, обобщени информации, анализи, доклади, планове, справки, отчети и др.;

-     организира и отговаря за дейността, свързана с организацията на документооборота в съответствие с нормативните изисквания, регламентиращи тази дейност;

-     подпомага началника на сектора при организирането и участва в изпълнението на дейностите в РДПБЗН, свързани с административното обслужване на граждани и юридически лица;

-     организира участва и отговаря за извършването на деловодна, копирно- размножителна, куриерска и други административни дейности;

-     участва в организиране и провеждане на мероприятия по обучението и повишаване квалификацията на служителите в областта на информационно-аналитичната дейност;

-     контролира служителите от РДПБЗН да спазват изискванията за изготвяне, оформяне и съхраняване на документите, в съответствие с разпоредбите на нормативните актове;

-     отговаря за изготвянето и актуализирането на номенклатурата на делата с явни документи със срокове за тяхното съхранение;

-     връща на изпълнителите документи, неотговарящи на изискванията за оформяне, за корекция;

-     организира и участва в дейността по изготвяне и съхранението на делата, тяхното унищожаване или предаване в архив по определения в МВР ред.

 

V. Граници (от - до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 - от 780 лева до 1800 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

 

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

 

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР - в интернет и интранет.

 

Тагове:
05 Септември 2023100
Главен експерт Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР

Докладвай за проблем
Главен експерт
Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР

Препишете кода от картинката: