Добавено в твоите Избрани обяви

Младши разследващ полицай- старши разследващ полицай в РУ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

 

 

 

ЗАПОВЕД

 

№ 8121К-1948/07.03.2023 г.

 

 

ОТНОСНО:

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

 

 

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР и МЗ № 8121з-155/03.02.2023 г. относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи,

 

ОБЯВЯВАМ:

 

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

 

Отдел „Разследване“

Сектор „Разследване – РУ - Видин

- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 1 (една) вакантна длъжност.

 

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2.    Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са навършили 41 (четиридесет и една) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

4.2. Да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;

4.2.1. Области на висшето образование: Социални, стопански и правни науки; Сигурност и отбрана;

4.2.2. Професионални направления: Право, Национална сигурност (АМВР).

4.3. Изискване за минимален професионален стаж, както следва:

4.3.1. За длъжността младши разследващ полицай:

- не се изисква;

4.3.2. За длъжността разследващ полицай:

- една година на длъжност за разследващ орган по смисъла на НПК;

4.3.3. За длъжността старши разследващ полицай:

- четири години, от които три години на длъжност за разследващ орган по смисъла на НПК;

4.4. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация с ниво на сигурност „Секретно“.

4.5. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

 

ІІІ. НЕОБХОДИМИ документи и срок за подаването им:

1. В 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите могат да подадат заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Към заявлението се прилагат:

1.1. Нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България висше образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за висшето образование; кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата;

1.2. Документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност „Секретно“ или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;

1.3. Други документи, имащи отношение към конкурса.

При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.

2. Не се приемат документи, подадени след срока по т. 1.

3. Документите за участие в конкурса се подават от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16 00 часа в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Видин, адрес: гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 87.

4.    В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи - за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.

 

В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Човешки ресурси” при Областна дирекция на МВР – Видин.

5. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Видин да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, дирекция „Човешки ресурси” – МВР и Института по психология – МВР за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а, ал. 2 и чл. 22а, ал. 5 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

 

IV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:

1. Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи:

1.1. Решаване на писмен тест;

1.2. Писмено решаване на казус.

Изпитът да се проведе от експертна група по чл. 7, ал. 6, т.4 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) по специализирана методика, приложение № 6 към чл. 22а, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Кандидатите, преминали елиминаторния праг на етапа се допускат до участие в следващия конкурсен етап.

2. Психологично изследване:

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Психологичното изследване да се проведе от експертна група по чл. 7, ал. 6, т.1 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) по специализирана методика, приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по т. 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по т. 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.

 

V. Конкурсната процедура да се проведе в срок до 6 (шест) месеца от обявяването на конкурса.

 

VІ. ОПРЕДЕЛЯМ състав на конкурсната комисия:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

VII.  Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок, като кандидатите бъдат своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на провеждане на изпитите и етапите от конкурсната процедура.

 

VIII. Областна дирекция на МВР - Видин да публикува обявление за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

 

ІX. Заповедта да се публикува в електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР в интернет и интранет, и се изпрати на структурите по чл. 37 от Закона за МВР за сведение и изпълнение.

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР:

 

ГЛАВЕН КОМИСАР

Петър Тодоров                  (П)

 

 

 

 

 

Тагове:
PRO
10 Март 2023140
Младши разследващ полицай- старши разследващ полицай в РУ ОДМВР Видин
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ОДМВР Видин

Докладвай за проблем
Младши разследващ полицай- старши разследващ полицай в РУ
ОДМВР Видин

Препишете кода от картинката: