Добавено в твоите Избрани обяви

Главен счетоводител

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

в сектор ,,Административен“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Варна при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР длъжностно ниво - 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво - експертно ниво 4.

 

 

1. Образователно-квалификационна степен - „бакалавър“ по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;

2. Област на висшето образование - социални, стопански и правни науки.

3. Професионално направление - икономика.

4. Професионален опит - 3 години и/или минимален ранг IV младши.

5. Да отговарят на изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството.

6. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

Допълнителни изисквания: Кандидатите да притежават компютърна грамотност.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

1. Писмена разработка по тематика „Счетоводно отчитане в бюджетното предприятие; Инвентаризация на материалните активи; Изготвяне на финансови отчети в бюджетното предприятие“.

2. Интервю.

 

III. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1. Писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) - по образец.;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл - по образец;

3. Копия от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

5.Копие от документ за присъден ранг, при наличие на такъв;

6. Копия от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 171А, всеки работен ден в отдел „Човешки ресурси“ при Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР.

Телефон за справки и допълнителна информация - 02/9821291.

При подаване на документите по електронен път кандидатите следва да проверяват статуса на същите на горепосочения телефонен номер.

 

IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

-     организира, контролира и непосредствено отговаря и участва в осъществяването на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол в качеството си на непосредствен помощник по финансова линия на разпоредителя с бюджет;

-     подпомага ръководството на разпоредителя с бюджет при законосъобразното разходване на средствата, за разкриване на резерви, за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и други активи;

-     отговаря за правилното и вярното ежедневно и периодично отчитане на приходите и разходите;

-     изготвя и контролира правилното оформяне на документите, свързани с финансовата дейност и срочното им представяне;

-     проверява всички представени документи, относими към съответното поемане на задължение;

-     следи и предприема мерки за своевременното събиране на дължимите вземания;

-     участва в изготвянето на бюджетни прогнози и проектобюджети;

-     отговаря, съставя и подписва отчети за ежемесечно, тримесечно и годишно изпълнение на бюджетите, справки и др. подобни и срочното им представяне на висшестоящия разпоредител с бюджет;

-     изготвя и обобщава заявки за текущи разходи, данъци, заплати, обезщетения и други и ги представя в ГДПБЗН - МВР;

-     изготвя становища, докладни записки и други по определени въпроси, свързани с финансовото обезпечаване дейността на РДПБЗН, като предлага и варианти за решения;

-     отговаря за своевременното представяне на изискуемите данъчни документи;

-     организира, контролира и отговаря за правилното прилагане на нормативните, поднормативните и вътрешноведомствените актове, уреждащи заплащането на труда на служителите в МВР;

-     подписва всички документи с финансов характер;

-     организира работата с бланките под строг отчет и ценни образци, по установения ред в МВР;

-     участва в комисии за: извършване на проверки на материално-отговорни лица, инвентаризации и други;

-     изпълнява съответните операции за извършването на транзакцията;

-     съставя първични и вторични счетоводни документи.

 

V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1: от 780 лева до 1850 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

 

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

 

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР - в интернет и интранет.   

Тагове:
12 Септември 2023114
Главен счетоводител Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР

Докладвай за проблем
Главен счетоводител
Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР

Препишете кода от картинката: