Добавено в твоите Избрани обяви

Стажант - одитор

Сметната палата на Република България обявява външен конкурс за подбор и заемане на длъжността „Стажант - одитор” в отдел 3 „Местни органи”, ИРМ - Търговище, одитна дирекция I „Финансови одити”, месторабота гр. Търговище – 1 (една) щатна бройка.

Описание на основните функции на длъжността:

   Подпомага извършването на финансови одити с цел изразяване на независимо мнение доколко годишният финансов отчет на бюджетната организация дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество, в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност.

·         В качеството си на член на одитен екип участва, като подпомага изготвянето на:

-   проекта на одитен доклад и становище за извършените одити, съгласно ЗСП;

-   съставянето на одитното досие;

-   работни документи за изпълнените процедури.

·       При възлагане, участва в подготовката и дава становища по проекти на актове, свързани с одитната дейност, участва в обучения и курсове за повишаване на квалификацията си.

·         Опазва класифицираната информация и не разгласява факти и обстоятелства, станали известни при или по повод изпълнение на  задължения си.

·         Спазва йерархична подчиненост, законност, лоялност, отговорност и политическа неангажираност.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

·         висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, (предимство ще имат кандидатите, които притежават висше икономическо образование);

·         способност за работа в екип, комуникативност и добра аналитичност;

·         стремеж към професионално развитие и усъвършенстване на компетентности;

·         компютърна компетентност – MS Office, Internet; умения за работа с общи и специализирани програмни продукти;

·         професионален опит в областта на счетоводната отчетност (предимство);

·         чуждоезикови познания (предимство).

 

Сметната палата предлага:

·            Трудово правоотношение.

·            Работно време – пет дневна работна седмица, от 09.00 часа до 17.30 часа с 30 минути обедна почивка;

·      Основното месечното трудово възнаграждение:

-   минимален размер - 1 100 (хиляда и сто) лева;

-   максимален размер - 1 650 (хиляда и шестстотин и петдесет) лева.

-   ежегодно право на представително облекло на стойност до три минимални работни заплати;

-   допълнителни възнаграждения за постигнати резултати;

-   карта за градски транспорт на преференциална цена;

-   карта за Multisport на преференциална цена;

·      Обучения за придобиване и усъвършенстване на професионалните знания и умения;

·      Участия в организираните мероприятия от страна на Сметната палата, служителите придобиват сертификати, в т.ч. и международни.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

1.     Заявление (свободен текст) до председателя на Сметната палата, в което се посочват длъжността, за която се кандидатства, телефон и/или електронна поща за контакт, опис на приложените към заявлението документи;

2.    Биографична  справка  с  подробно  посочване  на  трудовия  и/или  служебния  стаж, придружена от заверени копия (Вярно с оригинала) на документи за удостоверяването му - трудова и/или служебна книжка, УП-3 или друг документ, доказващ трудов и/или служебен стаж по длъжности и структурно звено;

3.   Заверено копие (Вярно с оригинала) от диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование и степен на образованието);

4.    Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността (по преценка на кандидатите).

 

Списък с материалите за подготовка на кандидатите:

1.     Закон за Сметната палата;

2.    Международни стандарти на Върховните одитни институции (МСВОИ): П1, П10; П12; 100; 200; 1300; 1315; 1320; 1330; 1450; 1500; 1501; 1520;

3.    Закон за публичните финанси;

4.    Закон за вътрешния одит в публичния сектор;

5.    Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

6.    Закон за счетоводството;

7.    Указания на министъра на финансите, дадени с писма:

- ДДС № 20 от 2004 г., относно прилагане на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия;

- ДДС № 14 от 2013 г., относно Сметкоплан на бюджетните организации;

8.   Заповед на министъра на финансите № ЗМФ 1338 от 22.12.2015 г.

 

Начин  на  провеждане  на  конкурса  - писмена част и интервю, като писмената част ще се проведе под формата на тест.

 

Етапи на конкурсната процедура:

1.     Допускане/ недопускане по документи, съобразно определените минимални и специфични изисквания за заемане на конкурсната длъжност;

2.    Писмена част – провеждане на тест, който се състои от 20 въпроса от областта на дейност на конкурсната длъжност, които могат да бъдат от отворен и затворен тип. Всеки затворен въпрос има по четири възможни отговора, от които само един е верен. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който е отговорил правилно на минимум 70 % от зададените въпроси (14 въпроса);

3.    Интервю – кандидатите се оценяват по определени критерии, съобразно спецификата на длъжностното ниво и областта на дейност.

 

Място и краен срок за подаване на документите - необходимите документи за участие в конкурса, се подават лично или чрез упълномощено лице по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриер или в сградата на Сметната палата, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 – „Деловодство”, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 ч., в срок до 26.09.2023 г., включително.

 

Документите от конкурсните процедури, които са с информационен характер (заповеди, обявления, списъци, времеви графици, съобщения, др.), се публикуват на официалната интернет страница на Сметната палата,  линк: https://www.bulnao.government.bg/bg/za-nas/profesionalno-razvitie/konkursi/.

 

 

 

 

 

Тагове:
Други обяви от СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ
Добавено в Избрани
Одитор
от 1155 до 2035 лв.
Търговище / 25 Септември
Добавено в Избрани
Старши одитор - първа степен
от 1210 до 2090 лв.
Търговище / 25 Септември
VIP
25 Септември 202375
Стажант - одитор СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ
СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ

Докладвай за проблем
Стажант - одитор
СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ

Препишете кода от картинката: