Добавено в твоите Избрани обяви

Старши експерт по физическо възпитание и спорт

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД 09-2035 от 28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката

 

    ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

За длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

-  длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10;

-  наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6;

-  минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“;

- минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по физическо възпитание и спорт, учител по спортна подготовка или треньор по вид спорт или

- минимален ранг – IV младши.

1.2. Допълнителни изисквания, посочени в длъжностната характеристика:

-  област на висшето образование: „Педагогически науки“, „Здравеопазване и спорт“.

- професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Педагогика на обучението по…...“ (физическо възпитание и спорт)/Спорт.

2. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

- интервю.

3. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17:30 часа на 11.09.2023 г. вкл.

- Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес: [email protected] (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието – Търговище, ул. „Иван Вазов“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Телефони за контакт: 0601/6 28 35 и 0894 679121.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС);

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС). Ненужното в т. 1 от декларацията се зачертава;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

- Копие на документ, който в цялост съответства на съдържанието на оригиналния документ, удостоверяващ продължителността и областта на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина. Кандидатът може да предостави и копие на други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит професионалния опит (в т.ч. длъжностна характеристика; граждански договор, придружен със справка за осигурителния доход за социално осигуряване, издадена от съответната компетентна институция.) Документи, удостоверяващи професионален опит на чужд език, следва да са преведени на български език, при спазване на изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

- Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Търговище, и електронните страници на РУО – Търговище, и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на общообразователната, профилираната, разширената и допълнителната подготовка по общообразователния учебен предмет физическо възпитание и спорт, на специализираната подготовка в спортните училища и на спортните дейности в училищата.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността - 1700 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

9. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.

10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация може да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Тагове:
Други обяви от Регионално управление на образованието-Търговище
 
Добавено в Избрани
Старши експерт по чужд език и по майчин език
от 1700 до 1700 лв.
Търговище / 31 Август
31 Август 202382
Старши експерт по физическо възпитание и спорт Регионално управление на образованието-Търговище
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Регионално управление на образованието-Търговище

Докладвай за проблем
Старши експерт по физическо възпитание и спорт
Регионално управление на образованието-Търговище

Препишете кода от картинката: