Добавено в твоите Избрани обяви

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ, отдел „Контрол на медицинската експертиза и здравна информация"

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ “СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ“, ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“, ОТДЕЛ „КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ“

Регионална здравна инспекция - Стара Загора
седалище и адрес: гр.Стара Загора, ул.“Стефан Караджа” № 10

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• длъжност, звено, административна структура:
Длъжност: СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ
Дирекция: “Медицински дейности”
Отдел: “Контрол на медицинските дейности и здравна информация”

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 
- Приема и своевременно обработва, регистрира, актуализира и систематизира здравна информация. Участва в събирането, обработката и предоставянето на икономическа и медико-статистическата информация за дейността на лечебните и здравни заведения.
- Поддържа бази данни, води регистри (на електронен и хартиен носител), съгласно действащата нормативна уредба и изисквания. Изготвя и обработва входяща и изходяща кореспонденция.
- Самостоятелно или в екип изпълнява допълнително възложени задачи от Началник на отдел “Контрол на медицинските дейности и здравна информация”, Директора на дирекция ”Медицински дейности” и Директора на РЗИ.

• изисквана минимална степен на завършено образование:
   Средно

• минимално изискум професионален опит:
     1 година

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
   притежаване на компютърни умения – Word, Excel, Internet; 

• минимален размер на заплатата, определена за длъжността: 780,00 лв.
/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението./

Кандидатите да представят в ЦАО /деловодство/ следните документи:
1. заявление до директора на РЗИ, в което се посочва длъжността, за която се кандидатства;
2. автобиография с подробно посочване на трудовия и/или служебния стаж;
3. копие от дипломи за завършено образование;
4. копие от трудова, служебна и/или осигурителна книжка, други документи за прослужено време и професионален опит.

Срок за представяне на документите 08.09.2023 г.   


ЗА ДИРЕКТОР 
Д-р Недялка Кабаджова
Заместник - директор на РЗИ – Стара Загора
(Съгл. Заповед № РД-15-964/25.08.2023г.)

Тагове:
04 Септември 2023151
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ, отдел „Контрол на медицинската експертиза и здравна информация" РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА

Докладвай за проблем
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ, отдел „Контрол на медицинската експертиза и здравна информация"
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА

Препишете кода от картинката: