Добавено в твоите Избрани обяви

Главен социален работник, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, обл. София-град

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

І. За длъжността Главен социален работник, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, обл. София-град

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“:

1. Минимални:

·       образование – бакалавър

·       минимален професионален опит – 2  години и/или ІV младши ранг

2. Допълнителни:

·    Аналитична компетентност;

·    Ориентация към резултати;

·    Работа в екип;

·    Комуникативна компетентност;

·    Фокус към клиента;

·    Професионална компетентност;

·    Дигитална компетентност.

   III. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

   ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл). Към заявлението да се приложат следните документи:

         1. Декларация от лицето, че:

             a) е навършило пълнолетие и е:

·   български гражданин;

·   гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз;

·   гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

·  гражданин на Конфедерация Швейцария;

              б) не е поставено под запрещение;

               в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

              г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността Главен социален работник.

          2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е след 1 януари 2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

         3. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).

        V. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

        VІ. Документите по т. ІV се подават в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса, както следва:

        1. лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр. София, ул. ”Триадица” 2, служебен вход, Обединена приемна на МТСП, гише на АСП;

        2. по електронен път на e-mail: [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Краен срок за подаване на документи до 17:30 часа на 27.11.2023 г. включително.

          VІІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на агенцията http://www.asp.government.bg/

        VІІI. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата за длъжността „Главен социален работник“ в Агенция за социално подпомагане:

        Размерът на основната месечна заплата за длъжността „Главен социален работник“ се определя при спазване на чл. 7, ал. 1, чл. 8, чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в АСП. Основните месечни заплати се определят по нива и степени, съгласно Приложение №1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата, като се отчита квалификацията и професионалния им опит.

        За длъжността „Главен социален работник“ наименованието на длъжностното ниво е 9, експертно ниво 5 и размерът на основна месечна заплата за длъжността се определя, както следва:

·    1-ва степен от 780 лв. до 1800 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година;

·    2-ра степен от 780 лв. до 2450 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години;

·    3-та степен от 780 лв. до 2800 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години;

 Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на агенцията www.asp.government.bg.

Кратко описание на длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“, съгласно длъжностната характеристика:

Основна цел на длъжността

Осъществява практическа дейност по закрила на детето на общинско ниво.

Области на дейност

Пряка работа с деца и семейства за семейна подкрепа, превенция, реинтеграция, осиновяване и приемна грижа.

Тагове:
Други обяви от Агенция за социално подпомагане
 
Добавено в Избрани
Старши юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, обл. София-град
от 1300 до 2100 лв.
София / 30 Ноември
 
Добавено в Избрани
Главен експерт-психолог, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец, обл. София-град
от 1300 до 2100 лв.
София / 22 Ноември
 
Добавено в Избрани
Главен експерт „Закрила на детето“ в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-област
от 1500 до 2000 лв.
София / 17 Ноември
 
Добавено в Избрани
Директор на дирекция "Правна и обществени поръчки"- Централно управление на АСП
от 2000 до 3800 лв.
София / 14 Ноември
 
Добавено в Избрани
Директор на дирекция "Социално подпомагане"- Младост, обл.София-град
от 1700 до 3400 лв.
София / 13 Ноември
17 Ноември 2023120
Главен социален работник, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, обл. София-град Агенция за социално подпомагане
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Агенция за социално подпомагане

Докладвай за проблем
Главен социален работник, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, обл. София-град
Агенция за социално подпомагане

Препишете кода от картинката: