Добавено в твоите Избрани обяви

Главен експерт /проучване и развитие/ в отдел ФОЛР към ДНС 112-МВР

       

МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

София 1000, ул."Шести септември" № 29,

Рег. № 8121р - 23385, Екз. № 1 13.11.2023 г.

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, МЗ № 8121з-911/06.06.2023 г. за възлагане на правомощия на орган по назначаването по служебното правоотношение с държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и заповед рег. № 8121 К - 14105/09.11.2023 г., обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ (проучване и развитие)

в отдел „Финансово обслужване, логистика и развитие“ при дирекция „Национална система 112“ - МВР, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование  на длъжностното ниво: експертно ниво 2

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител;

2. Минимална образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“;

3.  Област на висшето образование - съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;

4.  Професионални направления - съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;

5. Минимален професионален опит - 3 години или минимален ранг - III младши.

II. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

- Изготвя високо професионални експертни анализи, прогнози и становища, и провежда консултации по изготвяне и прилагане на вътрешни нормативни документи;

- Извършва дейности по проучване на новостите в областта на системите, свързани с функционирането на НССПЕЕН-112;

- Проучва международния опит в изграждането и функционирането на системи за спешни повиквания;

- Предлага решения, с цел оптимизиране и развитие на НССПЕЕН-112;

- Изпълнява дейности на отдела по процеса на кандидатстване, изпълнение и мониторинг на проекти финансирани със средства на Европейския съюз в частта технологично и техническо развитие на НС 112;

 

- Участва в работни групи и експертни съвети за подготовка на заявки за обществени поръчки по развитие и поддръжка на НС 112 на заявителя, касаещи изпълнението на поръчката съгласно нормативните документи в МВР;

- Проектиране и развитие на информационното обезпечаване на процеса по контрол дейността на центровете;

- Участва в работата на технически и експертни съвети и работни групи в областта на системите, свързани с функционирането на НССПЕЕН-112;

- Участва в разработването и утвърждаването на инструкции, наредби и други нормативни документи свързани с дейността на РЦ 112;

- Проектиране и изработка на статистически отчети за целите на анализа, контрола и управлението, както и на такива изисквани от компетентните институции и органи на ЕС;

- Участие при изработване на договорната обезпеченост работата на системата, в частта технологични и сервизни параметри;

- Участва при изработка на техническата документация на системата НССПЕЕН-112;

- Обработване и анализ на информацията, свързана с текущите задачи и проблеми по експлоатацията на НСССПЕЕН-112, както и на данните по работата на системата и нейните структурни звена и функции;

- Участва в подготовката и провеждането на семинари, конференции, обучения от национален и международен характер свързани с изграждане, усъвършенстване и развитие на технологичните решения на система 112 и службите за спешно реагиране.

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност.

2. Интервю.

 

ІV. Граници (от - до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 - от 780 лева до 2100 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

 

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл).

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл - по образец.

3. Копие от документ за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

5. Копие на документи за придобит ранг, при наличие на такъв.

6. Копие от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, ул. „Никола Габровски“ № 30, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 

Телефон за справки и допълнителна информация: 02/960 10 327.

 

VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР.

 

Копие от обявлението да се изпрати на дирекция „Човешки ресурси” - МВР и на дирекция „Национална система 112“ - МВР за сведение и изпълнение.

 

Тагове:
15 Ноември 2023117
Главен експерт /проучване и развитие/ в отдел ФОЛР към ДНС 112-МВР Дирекция Национална система 112 МВР
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Дирекция Национална система 112 МВР

Докладвай за проблем
Главен експерт /проучване и развитие/ в отдел ФОЛР към ДНС 112-МВР
Дирекция Национална система 112 МВР

Препишете кода от картинката: