Добавено в твоите Избрани обяви

Старши инспектор

старши инспектор

 

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и индустрията, гр. София, ул. “Врабча” № 1, обявява конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши инспектор” в гр. София на регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, към главна дирекция “Контрол на пазара”.

  Длъжността касае осъществяване на контролната дейност по спазване на нормативните актове, контрола по приложението на които е възложен на КЗП, с цел защита правата на потребителите. Организира движението на преписките, тяхната отчетност и съхранение, както и съставя актове за установяване на административни нарушения.   Минималният размер на основната заплата за длъжността е 780 лв. І. Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите: 1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”. 2. Изисквания за професионален опит или ранг: а) минимален професионален опит – 1 години, който включва времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика на длъжността; б) минимум V /пети/ младши ранг - ако кандидатът притежава такъв. ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: - предпочитана специалност, по която е придобито образованието (в една от изброените професионални области): правни, социални, стопански, природни, хуманитарни или технически науки; - познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя; - умения за добра работа в екип за постигане на обща цел; - умения за писмена комуникация; - практически умения за оптимално използване на компютърна и комуникационна техника при изпълнение на служебните задължения.  

ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който да се проверят знанията и уменията  на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. Конкурсът включва и интервю.

 

ІV.1. Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник  в деловодството на Комисията за защита на потребителите - гр. София, ул. “Врабча” № 1, ет. 3 в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса – от 19.09.2023 г. до 29.09.2023 г. вкл., като прилагат следните документи:

-декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

-копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща  придобитата образователно- квалификационна степен;

-копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина  или документ за  придобития ранг като държавен служител.

 

2. Документите могат да се подадат и по електронен път на адрес [email protected], като в този случай трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

 

3. При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланки на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. ІV.1.

 

4. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на Комисията за защита на потребителите, гр. София, ул. “Врабча” № 1, ет. 3, както и на електронната й страница - www.kzp.bg.

 

Тагове:
19 Септември 202363
Старши инспектор Комисия за защита на потребителите
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Комисия за защита на потребителите

Докладвай за проблем
Старши инспектор
Комисия за защита на потребителите

Препишете кода от картинката: