Добавено в твоите Избрани обяви

Експерт

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

в областта на информационните технологии

 

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАП?

            Искате ли да бъдете част от единствената държавна организация, която е в основата за успешното развитие на всички останали държавни институции и спомага за доброто съществуване на държавата ни?

Искате ли да сте служител в Агенция, която има структури на територията на цялата страна?

Искате ли Вашите служебни задължения и отговорности да са основани на законност, принципност и ясни правила?

 

НАШАТА ВИЗИТКА:

Ние сме част от финансовата структура на Република България.

Ние установяваме, обезпечаваме и събираме публични вземания и определени със закон частни държавни вземания. Осъществяваме надзор и върху хазартната дейност в страната.

Нашите стремежи и усилия са насочени към правилното функциониране и подобряване дейността на администрацията.

Ние сме осъзнали, че поведението и моралът са важни фактори за отношението на обществото към администрацията.

Нашият екип е от 8 000 служители, разпределени в различни териториални структури и звена на Агенцията.

Ние предлагаме над 160 е-услуги за гражданите и бизнеса, с което улесняваме своите клиенти в изпълнението на данъчните и осигурителните им задължения и заемаме първо място по отношение нивото на дигитализация сред останалите администрации в България.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА СЪЧЕТАЕТЕ СЛУЖЕБНИТЕ СИ АНГАЖИМЕНТИ, ВАШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ЛИЧНОТО ВИ ВРЕМЕ:

ü Гъвкаво работно време /за длъжности и функции, за които е приложимо/;

ü Възможност за работа от разстояние /при разрешение/;

ü Добро ниво на заплащане за постигнати лични резултати, обвързано с професионалното представяне;

ü Профилактични медицински прегледи;

ü Застраховка „Живот“ и „Злополука“;

ü Допълнителни дни отпуск;

ü Въвеждащо обучение и регулярни надграждащи обучения (специализирани, корпоративни и езикови);

ü Разнообразни подходи за личностно и професионално развитие (чрез програми за развитие на потенциала, наставничество, менторство, коучинг);

ü Разработена система за оценка на индивидуалното изпълнение, обвързана с възможностите за кариерно развитие;

ü Благоприятна среда за трансформиране на теоретичните знания в добре развити практически умения.

 

1. НАП ВИ ПРЕДЛАГА ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ЕДНА ОТ СТРУКТУРИТЕ Й:

Конкурсът се обявява за заемане на 1 /една/ свободна щатна бройка от длъжност „eксперт“ в отдел „Планиране и развитие на информационни системи (ПРИС), дирекция „Информационни системи и електронно управление“ /ИСЕУ/, Централно управление на Национална агенция за приходите /ЦУ на НАП/ с месторабота гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52.

 

2. ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВАС, СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ:

·    да отговаряте на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител (ЗДСл);

·    да имате минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

·    минимален професионален опит: не се изисква;

·    да притежавате следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност и дигитална компетентност.


3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ, КОИТО ЩЕ ВИ ДОНЕСАТ ПРЕДИМСТВО:

·  ·      професионална област на образованието – информатика, инженерни специалности от областта на информационните или комуникационните системи и технологии, икономически специалности, бизнес администрация.

·      ползване на английски език.

·      българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/).

 

 

 4. ЗА ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ ДА БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ НАП, СЛЕДВА ДА ГО ЗАЯВИТЕ И ДОКУМЕНТАЛНО, КАТО ПОДАДЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

·    заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 от НПКПМДС;

·    декларация съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

·    копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

·    копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.

 

Документите следва да бъдат представени в 10 /десет/ дневен срок от публикуване на обявлението (до 25.09.2023 г. вкл.) лично или чрез пълномощник в сградата на ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52, в приемната на входа за граждани, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа или изпратени на електронна поща [email protected], като в този случай заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

 

5. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕД КОИТО ВИ КАНИМ ДА СЕ ИЗПРАВИТЕ:

·      тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

·      интервю.

 

Тестът ще съдържа въпроси от областта на Закона за киберсигурност, Закона за електронното управление, Закона за Националната агенция за приходите, Закона за държавния служител, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.

 

6. В СЛУЧАЙ ЧЕ ПОСТИГНЕМ ВЗАИМНО ОДОБРЕНИЕ, ВАШИТЕ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЩЕ СА: 

·      Организиране и извършване на дейностите, свързани с издаване, подновяване и прекратяване на удостоверения за електронни подписи в НАП;

·      Участие в разработването и даване на становища по проекти за техническа документация, закони, постановления, правилници и други разпоредби, вкл. нормативни актове, свързани с информационните, комуникационни и управленски технологии;

·  Разработване/съгласуване на технически спецификации за проекти по разработване/придобиване и внедряване на информационни системи и технологии в НАП и участва в дейностите по приемане на резултатите от изпълнението на тези проекти;

·      Обработване и поддържане в актуално състояние данни за информационните активи на НАП;

·      Планиране, обобщаване, анализиране, извършване и отчитане на дейности, свързани с бюджетното планиране на средства за ИКТ;

·      Създаване на организация за прилагане на процедури за подбор и планиране на обучения и повишанаве квалификацията на ИТ служителите на НАП;

·      Предприемане на действия по отношение на въпроси и проблеми изискващи вниманието и намесата на ръководния състав, като ги отнася до началника на отдела или директора на дирекцията.

  

 7. РАЗМЕР НА ВАШАТА ЗАПЛАТА:

Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и утвърдените Вътрешни правила за работната заплата, размерът на заплатата, определен за конкурсната длъжност, е в диапазон от 1600 лв. до 2600 лв. в зависимост от притежавания професионален опит.

 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВАШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ И БОНУСИ, КОИТО НАП ПРЕДОСТАВЯ: 

·      На всяко тримесечие служителите в НАП получават допълнително възнаграждение при постигнати добри резултати, в зависимост от отработеното време и получената оценка за изпълнение на длъжността, като средната сума на един служител за периода е в размер на 900 лв.

·      НАП поема задължителните социални и здравни осигуровки от възнаграждението на служителите.

·      НАП изплаща ежегодно сума за облекло в размер на 400 лв.

·      Служителите ползват допълнителен платен отпуск в размер на 9 работни дни.

·      НАП изплаща средства за корекция на зрението, при доказана необходимост, вследствие проведените профилактични медицински прегледи.

 

Конкурсът се провежда на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НПКПМДС и Заповед № З-ЦУ-1897/14.09.2023 г. на изпълнителния директор на НАП.

 

            Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в официалната страница на НАП www.nra.bg /МЕНЮ, За НАП, Работа в НАП/.

 

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да бъдат изтеглени от: www.nra.bg /МЕНЮ, За НАП, Работа в НАП, Кандидатстване за работа в НАП чрез конкурс/.

 

Кандидатите следва да се запознаят:

·      с условията на чл. 7 от Закона за държавния служител и чл. 9 от Закона за НАП, които са необходими предпоставки за заемане на длъжност в НАП;

·      с условията на чл. 35 от Закона за държавния служител  във връзка с въвеждащото обучение на служителите.

 

 

НАП – ДОКАЗАНО добро място

за професионално развитие и кариера!

National Revenue Agency (Bulgaria) | LinkedIn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тагове:
Други обяви от НАП-Централно управление
 
Добавено в Избрани
Системен администратор, II степен в отдел АБДС, ЦУ на НАП
от 2980 до 2980 лв.
София / 26 Септември
14 Септември 2023142
Експерт НАП-Централно управление
НАП-Централно управление
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на НАП-Централно управление

Докладвай за проблем
Експерт
НАП-Централно управление

Препишете кода от картинката: