Добавено в твоите Избрани обяви

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1000 София, ул. „Шести септември“ № 29

 

Рег. № 8121р-12024, Екз. № ед.

08.06.2023 г.

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), МЗ № 8121з-911/06.06.2023 г. за възлагане на правомощия на орган по назначаването по служебно правоотношение с държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и заповед № 8121К-5080/02.06.2023 г., обявявам конкурс за заемане на 2 (две) вакантни длъжности:

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

в отдел „Информационни технологии“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, длъжностно ниво: 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 3.

 

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл;

2. Минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“;

3. Области на висшето образование – Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Сигурност и отбрана;

4. Професионални направления - Обществени комуникации и информационни науки; Математика; Информатика и компютърни науки; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Национална сигурност, Военно дело; Машинно инженерство, Администрация и управление;

5. Минимален професионален опит – 3 години или минимален ранг IV младши;

6. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация до ниво на сигурност „Секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

2. Интервю.

 

III. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

5. Копия на документи за придобит ранг, при наличие на такъв

6. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 10-дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, в отдел „Човешки ресурси“ при Главна дирекция „Гранична полиция“, на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 46, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа. Телефони за справки и допълнителна информация – 02/9823298, 02/9824176.

 

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

Информира началника на отдел за хода на изпълнение на възложените му задачи, възникналите проблеми и трудности при изпълнението им, като съгласува с него необходимите действия за преодоляването им;

Изгражда и поддържа мрежовата инфраструктура;

Участва непосредствено в процесите на изпълнение на дейностите по линия на информационните технологии;

Следи за правилната експлоатация на техническите средства в информационната мрежа на ГДГП;

Участва в изграждането и поддръжката на автоматизираните информационни системи, необходими за функциониране на информационно-аналитичната, оперативно - издирвателната, управленската и други дейности на ГДГП;

Участва във внедряването на нови софтуерни и хардуерни продукти необходими за работата на ГДГП;

Участва в събирането, обобщаването и изготвянето на материали, свързани с технологичния ред на поддръжката на информационните средства и статистическата отчетност;

Изпълнява дейности свързани с сигурността, организацията и координацията по експлоатацията на АИС/АИФ в ГДГП;

Изпълнява дейности по изпълнение на проекти или програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или финансирани от други държави, от международни финансови институции и други донори, по които бенефициент, партньор или изпълнител е МВР или структура на МВР;

Участва в дейности по ежедневната експлоатация и ремонт на техническото оборудване.

Прави предложения за оптимизиране обработката на информационните потоци на ГДГП;

Поддържа работоспособността на компютърната техника и периферните устройства;

Участва в експертни съвети за създаване и изграждане на нови информационни системи и фондове, съгласно стратегията за изграждането, развитието, интегрирането и експлоатацията на АИС/АИФ в МВР;

Участва в дейности по прилагането на информационните технологии необходими за функционирането на АИС/АИФ;

Предлага нови хардуерни продукти;

При изпълнение на служебните задължения стриктно спазва мерките за безопасност и съответните инструкции за работа и други правила, осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд;

 

VI. Граници (от - до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 - от 780 лв. до 1950 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР.

 

VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР в Интернет и Интранет и на информационното табло на Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 46.

Копие от обявлението да се изпрати на дирекция „Човешки ресурси” - МВР и на Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР за сведение и изпълнение.

 

ВПД АДМИНИСТРАТИВЕН

СЕКРЕТАР НА МВР: (п)

 

        Лилия Бочева

Тагове:
Други обяви от Главна дирекция гранична полиция- МВР
 
Добавено в Избрани
Системен администратор, II степен
от 780 до 2100 лв.
София / 25 Септември
 
Добавено в Избрани
Старши счетоводител
от 780 до 1800 лв.
София / 25 Септември
 
Добавено в Избрани
Старши юрисконсулт (РДГП-Драгоман)
от 780 до 1700 лв.
София / 11 Септември
 
Добавено в Избрани
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
от 780 до 2100 лв.
София / 11 Септември
 
Добавено в Избрани
Младши експерт (ГПУ-София)
от 780 до 1600 лв.
София / 04 Септември
04 Септември 2023101
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ Главна дирекция гранична полиция- МВР
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Главна дирекция гранична полиция- МВР

Докладвай за проблем
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
Главна дирекция гранична полиция- МВР

Препишете кода от картинката: