Добавено в твоите Избрани обяви

Главен експерт-психолог, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец, обл.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Агенция за социално подпомагане, гр.София, ул.”Триадица” №2, на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

І. За длъжността Главен експерт-психолог, отдел „Закрила на детето“ в

        Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец, обл. София-град

       

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Главен експерт-психолог в отдел „Закрила на детето“:

1. Минимални:

·       образование – бакалавър - професионално направление: психология

·       минимален професионален опит – 2  години и/или ІV младши ранг

2. Допълнителни:

·    Аналитична компетентност;

·    Ориентация към резултати;

·    Работа в екип;

·    Комуникативна компетентност;

·    Фокус към клиента;

·    Професионална компетентност;

·    Дигитална компетентност.

  

   III. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

   ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл). Към заявлението да се приложат следните документи:

         1. Декларация от лицето, че:

             a) е навършило пълнолетие и е:

·   български гражданин;

·   гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз;

·   гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

·  гражданин на Конфедерация Швейцария;

              б) не е поставено под запрещение;

               в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

              г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността Главен експерт-психолог.

          2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е след 1 януари 2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

           3.  Копия от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).

        V. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

        VІ. Документите по т. ІV се подават в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса, както следва:

        1. лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр. София, ул. ”Триадица” 2, служебен вход, Обединена приемна на МТСП, гише на АСП;

        2. по електронен път на e-mail: [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Краен срок за подаване на документи до 17:30 часа на 15.09.2023 г. включително.

VІІ. Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на агенцията www.asp.government.bg.

VІІІ. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата за длъжността Главен експерт-психолог в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“:

        Размерът на основната месечна заплата за длъжността „Главен експерт-психолог“ се определя при спазване на чл.7, ал.1, чл.8, чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в АСП. Основните месечни заплати се определят по нива и степени, съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.2 от Наредбата , като се отчита квалификацията и професионалния им опит.

        За длъжността „Главен експерт-психолог“ наименованието на длъжностното ниво е 9, експертно ниво 5 и размерът на основна месечна заплата за длъжността се определя, както следва:

·    1-ва степен от 780 лв. до 1800 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година;

·    2-ра степен от 780 лв. до 2450 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години;

·    3-та степен от 780 лв. до 2800 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години;

Кратко описание на длъжността Главен експерт-психолог в отдел „Закрила на детето“, съгласно длъжностната характеристика:

Основна цел на длъжността

Осъществява практическа работа и консултиране на деца и семейства в риск.

Области на дейност

Планира, организира и провежда индивидуална и групова психологическа работа с деца, родители и семейства.

Води задължителна работна документация относно проведените срещи и консултации, която се прилага в досието на детето/протоколи, психологическа оценка, тестове, въпросници, стратегии за интервенция, планирани и постигнати резултати при конкретната психологическа работа и др./

Осъществява взаимодействие и сътрудничество със специалисти от други институции, работещи по проблемите на децата.

Минимален размер на основната заплата 1300 лв.

Тагове:
Други обяви от Агенция за социално подпомагане
 
Добавено в Избрани
Главен социален работник ОИОХУСУ в ДСП Люлин
от 1300 до 2100 лв.
София / 21 Септември
01 Септември 2023209
Главен експерт-психолог, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец, обл. Агенция за социално подпомагане
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Агенция за социално подпомагане

Докладвай за проблем
Главен експерт-психолог, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец, обл.
Агенция за социално подпомагане

Препишете кода от картинката: