Добавено в твоите Избрани обяви

Старши експерт по математика

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД09-2028 / 25.08.2023 г. на министъра на образованието и науката

 

    ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

За длъжността „старши експерт по математика“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – София град

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

-  длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10

-  наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6

-  минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“

-  минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по математика или

-  минимален ранг – IV младши

1.2. Допълнителни изисквания, посочени в длъжностната характеристика:

- област на висшето образование – „Природни науки, математика и информатика“, професионална направление – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Педагогика на обучението по математика“ или „Математика“

2. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност

- интервю

3. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17:30 часа на 11.09.2023 г. вкл.

- Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес [email protected] (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието – София-град, ул. "Антим І" № 17, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

- Телефони за контакт: 0886040315 и 0885799447.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС). Ненужното в т. 1 от декларацията се зачертава.

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

- Копие на документ, който в цялост съответства на съдържанието на оригиналния документ, удостоверяващ продължителността и областта на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина. Кандидатът може да предостави и копие на други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит професионалния опит (в т.ч. длъжностна характеристика; граждански договор, придружен със справка за осигурителния доход за социално осигуряване, издадена от съответната компетентна институция.)

Документи, удостоверяващи професионален опит на чужд език, следва да са преведени на български език, при спазване на изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

- Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – София град, и електронните страници на РУО – София град, и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по математика“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контрол на обучението по учебния предмет математика.

Областите на дейност са свързани с координиране, контролиране, планиране, анализиране, организиране, методическо осигуряване, консултиране и подпомагане на квалификационна дейност. Методически подпомага прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти, имащи отношение към обучението по математика, и на учебните програми по математика за класовете от прогимназиалния и гимназиалните етапи в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област.

Организира дейностите по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми, имащи отношение към училищното образование по математика. Организира определените от нормативните актове дейности по провеждането на държавните зрелостни изпити по математика и националните външни оценявания по математика.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността - 1700 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

9. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.

10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация може да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions..

Тагове:
Други обяви от РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
 
Добавено в Избрани
Временно изпълняващ длъжността „Директор“
от 2929 до 2929 лв.
София / 12 Септември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт по физическо възпитание и спорт
от 1700 до 1700 лв.
София / 31 Август
 
Добавено в Избрани
Временно изпълняващ длъжността „директор“
от 1863 до 1863 лв.
София / 30 Август
01 Септември 202366
Старши експерт по математика РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

Докладвай за проблем
Старши експерт по математика
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

Препишете кода от картинката: