Добавено в твоите Избрани обяви

Старши юрисконсулт

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Агенция за социално подпомагане, гр. София, ул.”Триадица” №2, на основание чл.10а от Закона на държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед

№ РД01-1652/28.08.2023 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

І. За длъжността Старши Юрисконсулт в дирекция Правна и обществени поръчки“

II. Изисквания за заемане на длъжността Старши юрисконсулт в дирекция Правна и обществени поръчки“:

1. Минимални:

·    степен на образование - магистър

·    професионален опит – минимален професионален опит 2 години и/или IV младши ранг

        2. Допълнителни:

·    Аналитична компетентност;

·    Ориентация към резултати;

·    Работа в екип;

·    Комуникативна компетентност;

·    Фокус към клиента /вътрешен и външен/;

·    Професионална компетентност;

·    Дигитална компетентност;

·    Компетентност в областта на обществените поръчки.

 

        3. Специфични:

·    успешно издържан изпит за придобиване на юридическа правоспособност;

 

III. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС). Към заявлението да се приложат следните документи:

     1. Декларация от лицето, че:

a)  е навършило пълнолетие и е:

·         български гражданин;

·         гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз;

·         гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

·         гражданин на Конфедерация Швейцария;                                               

б) не е поставено под запрещение;

в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността Старши юрисконсулт.

      2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е след 1 януари 2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

       3. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако има такъв/(трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).

V. Документите по т.ІV се подават в 14-дневен срок от датата на публикуване на конкурса, както следва:

      1.лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр.София, ул.”Триадица” 2, служебен вход, Обединена приемна на МТСП, гише на АСП;

      2.по електронен път на e-mail: [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Краен срок за подаване на документи до 17.30 часа на 13.09.2023 г. /включително/

VI. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на агенцията www.asp.government.bg    

I. Кратко описание на длъжността Старши юрисконсулт в дирекция Правна и обществени поръчки“:

Основна цел на длъжността

Участие в правното обслужване на агенцията и оказването на правна помощ на изпълнителния директор, заместник изпълнителните директори, главния секретар и на административните звена на агенцията с оглед на законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси;

Изготвяне на становища по законосъобразността на проектите на административни актове на изпълнителния директор на агенцията;

Осъществяване на процесуалното представителство на агенцията, с изключение на делата за финансиране със средства от фондове на Европейския съюз;

Предприемане на правни действия за своевременното събиране на вземанията на агенцията, с изключение на вземанията от фондове на Европейския съюз;

Изготвяне на проекти на административни актове [правила, процедури, и пр./, които засягат дейността на агенцията, както и дава становища по проекти на нормативни актове, които са получени от други държавни органи за съгласуване;

Изготвяне на проекти на договори, които са свързани с дейността на агенцията, и даването на становища за законосъобразността на проекти на договори;

Изготвянето на правни становища по сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по заявления по Закона за достъп до обществена информация;

Участие в планирането, програмирането и координирането на дейностите във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и участва в разработването на централизирани документации, с изключение на процедурите на обществени поръчки, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз;

Подготвяне и провеждане на централизираните процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвянето на договорите за възлагането им, като осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с отговорните административни звена, с изключение на процедурите на обществени поръчки, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз;

Участие в осъществяването на предварителния контрол за законосъобразност на договорната и административната дейност на агенцията.

Предоставяне на методическа помощ на дирекциите в АСП при планирането и програмирането на децентрализирани обществени поръчки.

Водене на регистри, администрирани от дирекция ”Правна и обществени поръчки' Изпълнява и други задачи/дейности, пряко възложени от директора на дирекция „Правна и обществени поръчки” и/или от Главния секретар.

Области на дейност

Ø  Обществени поръчки

Ø  Договорна дейност

Ø  Вътрешноведомствени актове

Ø  Процесуално представителство

Ø  Административни актове

Ø  Нормотворчество

Ø  Предварителен контрол на законосъобразност

 

VІІI. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата за длъжността старши юрисконсулт: 

          Размерът на основната месечна заплата за длъжността старши юрисконсулт се определя при спазване на чл. 7, ал. 1, чл. 8, чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в АСП. Основните месечни заплати се определят по нива и степени, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата, като се отчита квалификацията и професионалния им опит.

        За длъжността старши юрисконсулт наименованието на длъжностното ниво е 9, експертно ниво 5 и размерът на основна месечна заплата за длъжността се определя, както следва:

·    1-ва степен от 780 лв. до 1800 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година;

·    2-ра степен от 780 лв. до 2450 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години;

·    3-та степен от 780 лв. до 2800 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години;

 

Тагове:
Други обяви от Агенция за социално подпомагане
 
Добавено в Избрани
Главен социален работник ОИОХУСУ в ДСП Люлин
от 1300 до 2100 лв.
София / 21 Септември
 
Добавено в Избрани
Главен експерт-психолог, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец, обл.
от 1300 до 2100 лв.
София / 01 Септември
 
Добавено в Избрани
Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София област
от 1300 до 2100 лв.
София / 31 Август
 
Добавено в Избрани
Юрисконсулт в РДСП София град
от 1200 до 2600 лв.
София / 30 Август
 
Добавено в Избрани
Главен юрисконсулт
от 1500 до 3200 лв.
София / 30 Август
30 Август 202354
Старши юрисконсулт Агенция за социално подпомагане
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Агенция за социално подпомагане

Докладвай за проблем
Старши юрисконсулт
Агенция за социално подпомагане

Препишете кода от картинката: