Добавено в твоите Избрани обяви

Главен експерт

 

           Столична община, район „Подуяне” със седалище и адрес гр.София, ул.”Плакалница” № 51 , тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email raion@poduiane.info, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от НПКПМДСл и Заповед № РПД23-РД09-314/18.05.2023г. на Кмета на район „Подуяне”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

      1.Конкурсът се обявява за длъжността Главен експерт “Устройство на територията“ в отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“ при Столична община - район „Подуяне”.

      2.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

      -  образователна степен – бакалавър;

      - професионален опит – минимум 2 /две/ години – стаж по специалността или

      -  IV-ти младши ранг

      2.2. Допълнителни изисквания:

       -   Области на висшето образование – Архитект    

      3.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

      4.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

      -Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;

      -Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;

      -Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

      -Копия от документи, удостоверяващи  продължителността на професионалния опит и/или ранг;

      5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок от 08.30 часа на 19.05.2023г. до 17.00 часа на  31.05.2023г., на адрес: гр.София, ул.”Плакалница” № 51, ет.І - Център за административно и информационно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес: [email protected], като в този случай заявлението по т. 4.1. и декларацията т. 4.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

      6.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на СО – район „Подуяне” – www.poduiane.info.

      7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената и приложена длъжностна характеристика:

        - Подготовка на визи за проучване и проектиране на обекти на територията на района и схеми с указан начин на поставяне на преместваеми обекти, в съотвествие с предоставените правомощия.

-       Съобщаване на визи на основание §4 от ДР на ЗУТ, на чл. 61 от АПК, издадени по реда на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ- издадени от Район „Подуяне“ и от НАГ.

-       Подготовка на схеми за поставяне на съоръжения към съществуващи търговски обекти по реда на НПОРИМДЕРДТСО, в съотвествие с предоставените правомощия, за съгласуване.

-       Процедиране на ПРЗ и ИПРЗ –съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1 и ал. 3; чл. 128а чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; доклад в РЕСУТ; подготовка на преписките за изпращане в НАГ.

-       Процедиране на обществено обсъждане по реда на чл. 22, ал. 4 от ЗУТ на ПУП, ПРЗ и  ИПРЗ; издаване на заповед, съобщаване - изпращане на заповедта  с придружително писмо, съобщения по електронен път,  в сайта, на таблата; издаване на заповед за комисия за разглеждане на постъпилите възражения, изготвяне на обобщаващ доклад, изготвяне на протокол от общественото обсъждане, изпращане в НАГ.

-       Съобщаване на заповеди за обществено обсъждане на други райони, чрез качване на таблото на района.

-       Изготвяне на писма, отговори на граждани, придружителни писма.

-       Процедиране на преписки по подали заявления по §127 от ПЗР на ЗУТ за незаконно строителство.

-       Изготвяне на становища по ПУП и ОУП.

-       Определяне на прилежаща площ на жилищни блокове в графичен вид и подготовка на заповед по реда на ЗУЕС.

-       Изготвяне на заповеди за разрешаване на ИПРЗ или отказ.

-       Съобщаване на издадени от Район „Подуяне“ и от НАГ заповеди за разрешаване на ИПРЗ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

-       Изготвяне на заповеди за одобряване/отказ на ИПРЗ, в съответствие с правомощията на администрацията.

-       Разглеждане на постъпили инвестиционни проекти за одобряване и РС.

-       Участие по програма „Зелена София”.

-       Участие в комисии, водене на служебна кореспонденция, отговори на молби и жалби на физически и юридически лица.

-       Замества главният архитект на района, когато е в полагаем отпуск и болничен.

        8. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността 1800 /хиляда и осемстотин/ лв.*

* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в районната администрация.

          За справки и контакти – главен експерт „Човешки ресурси” Иван Владимиров, главен експерт „Човешки ресурси” Елена Илиева и Юлиана Мицева - главен експерт „Управление на човешките ресурси”, тел. 02/8146 186

 

Тагове:
Други обяви от СО - район Подуяне
 
Добавено в Избрани
Медицинска сестра
от 1390 до 1390 лв.
София / 30 Май
19 Май 2023160
Главен експерт СО - район Подуяне
СО - район Подуяне
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на СО - район Подуяне

Докладвай за проблем
Главен експерт
СО - район Подуяне

Препишете кода от картинката: