Добавено в твоите Избрани обяви

Държавен експерт в отдел „Изпълнение и координация“, дирекция „Координация на програми и проекти“

Министерството на транспорта и съобщенията

 

 

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността държавен експерт в отдел „Изпълнение и координация“, дирекция „Координация на програми и проекти“

 

Област на дейност:

Изпълнява функции по управление, контрол и наблюдение на проекти, финансирани от фондовете на ЕК, Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ) - довършителни дейности, свързани с наблюдение на проектите до затваряне на програмата, Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ), Оперативна програма „Транспортна свързаност” (ОПТС) чрез участие в организацията, изпълнението и отчетността на дейностите, свързани с контрола и мониторинга на проектите, финансирани и изпълнявани по програмите, по които Управляващият орган (УО) не е бенефициент, включително участие в процеса на верифициране на разходите и в провеждането и отчитането на редовни и извънредни проверки на място. Съдейства на УО на Оперативните програми при управлението и изпълнението на програмите.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.    Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“;

2.    Професионален опит: 4 г. в областта на управлението и/или наблюдението и/или изпълнението на инвестиционни проекти в областта на техническата инфраструктура, съ-финансирани от Оперативните програми по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и/или на други програми и проекти, съ-финансирани от чуждестранни донори (в т. ч. международните финансови институции) или ранг II младши за държавен служител;

3.    Предпочитано образование: техническо/икономическо/друго, имащо отношение към спецификата на работата;

4.    Да притежават компютърни умения – познаване на MS OFFICE (WORD, EXCEL), INTERNET.

При назначаването основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в размер от 800 до 2400 лв. за първо ниво.

Конкурсът ще бъде организиран чрез писмена разработка по тематика: „Управление на Европейски програми и проекти, Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и интервю.

     Необходими документи за участие по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

1. Заявление за участие в конкурс по образец;

2. Декларация;

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

4. Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит;

5. Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи на Република България.

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

      Документите ще се приемат в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията от 9,30 до 17,00 часа. (обедна почивка – 12,30-13,00). Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

      Документите може да се подават по електронен път на официалната електронна поща на министерството: [email protected] до 17,00 часа на десетия ден от датата на публикуване на обявата, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на табло на входа на Министерството на транспорта и съобщенията и в Интернет портала на Министерството на транспорта и съобщенията, рубрика „Кариери“.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и условията за назначаване, съгласно чл. 7 от Закона за държавния служител, се предоставят на кандидатите при подаване на документите.

В случай, че документите се подават по електронен път, длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и условията за назначаване, съгласно чл. 7 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.

Образци на заявление и декларация за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители можете да намерите на Интернет портала на Министерството на транспорта и съобщенията, рубрика „Кариери“.

Тагове:
16 Март 202378
Държавен експерт в отдел „Изпълнение и координация“, дирекция „Координация на програми и проекти“ Министерство на транспорта и съобщенията
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Министерство на транспорта и съобщенията

Докладвай за проблем
Държавен експерт в отдел „Изпълнение и координация“, дирекция „Координация на програми и проекти“
Министерство на транспорта и съобщенията

Препишете кода от картинката: