Добавено в твоите Избрани обяви

Старши експерт /оператор-112/ в сектор ПСП към отдел РЦ 112 София при ДНС 112-МВР

МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

София 1000, ул."Шести септември" № 29,

Рег. № 8121 р - 5441, Екз. № 1

13.03.2023 г.

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, МЗ рег. № 8121з - 156/03.02.2023 г. относно възлагане на правомощия на орган по назначаването по служебното правоотношение с държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР и заповед рег. № 8121 К - 1937/07.03.2023 г., обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ (оператор - 112)

в сектор „Приемане на спешни повиквания“ към отдел „Районен център 112 - София“ при дирекция „Национална система 112“ - МВР, длъжностно ниво: 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 5

I. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

– познава и използва функционалните възможности на информационно-комуникационната система на Национална система 112;

– приема спешни повиквания на ЕЕН 112, води разговорите според характера на повикването, спазвайки етичните норми, събира пълната и необходима информация за събитието и я въвежда в софтуерното приложение на компютърната система на ДНС112,класифицира повикването с ключова дума, анализира и предава обработената информация за инцидентите към компетентните служби за спешно реагиране и други служби и ведомства за собствения си район на отговорност, съгласно утвърдените нормативни документи;

– приема всяка новопостъпила информация за инцидент от гражданите, анализира я и предава обработената информация към компетентните служби за спешно реагиране и други служби и ведомства за собствения си район на отговорност;

– проверява истинността на информацията, съгласно действащите инструкции;

– при необходимост осъществява конферентна връзка между подаващия сигнала и дежурни служители в съответните служби, съгласно действащите правила и указания.

II. Граници (от-до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1: от 780 лв. до 1800 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

IІI. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“.

2. Област на висшето образование – съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.

3. Професионално направление – съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.

4. Професионален опит - 2 години или минимален ранг IV младши.

5. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

IV. Начин за провеждане на конкурса:

- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност.

- Интервю.

 

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл).

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл - по образец.

3. Копие от документ за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

5. Копие на документи за придобит ранг, при наличие на такъв.

6. Копие от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VI. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, ул. „Никола Габровски“ № 30, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 

Телефон за справки и допълнителна информация: 02/960 10 327.

 

VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР.

 

Копие от обявлението да се изпрати на дирекция „Човешки ресурси” - МВР и на дирекция „Национална система 112“ - МВР за сведение и изпълнение.

 

Тагове:
Други обяви от Дирекция Национална система 112 МВР
 
Добавено в Избрани
Старши експерт /координатор/ в сектор КСА към отдел РЦ 112 София при ДНС 112-МВР
от 780 до 1800 лв.
София / 15 Март
15 Март 202368
Старши експерт /оператор-112/ в сектор ПСП към отдел РЦ 112 София при ДНС 112-МВР Дирекция Национална система 112 МВР
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Дирекция Национална система 112 МВР

Докладвай за проблем
Старши експерт /оператор-112/ в сектор ПСП към отдел РЦ 112 София при ДНС 112-МВР
Дирекция Национална система 112 МВР

Препишете кода от картинката: