Добавено в твоите Избрани обяви

Старши специалист - деловодител

Обява за заемане на длъжността „старши специалист – деловодител“ по трудово правоотношение (Кодекс на труда) в дирекция „Административна“ при Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК).

1. Кратко описание на длъжността: Приема, обработва и регистрира чрез автоматизираната информационна деловодна система „Архимед“ подлежащата на регистрация входяща и изходяща кореспонденция на АППК. Въвежда данни и поддържа деловодни регистри. Разпечатва, сканира и подрежда входящите и изходящите документи. Описва и придвижва резолираната кореспонденция. Регистрира заповеди, приватизационни договори и анекси към тях, консултантски договори, договори за оценка и граждански договори. В качеството си на служител в Центъра за административно обслужване спазва изискванията на Наредбата за административното обслужване и прилага стандартите за административното обслужване, регламентирани във Вътрешни правила за организация на административното обслужване в АППК, Вътрешни правила за документооборота в АППК, Хартата на клиента и Кодекс за поведение на служителите в АППК. Приема и регистрира заявления, писмени и устни искания, жалби и протести, сигнали и предложения, включително по Закона за достъп до обществена информация.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

- Длъжностно ниво 12: Ниво специалист 2;

- Минимална образователна степен – средно образование; 

-  Минимален професионален опит – 1 година;

- Компютърни умения и дигитални компетентности, в т.ч. работа с MS OFFICE;

-  Опит в работата с автоматизирани деловодни системи ще се счита за предимство.

3. Документи за кандидатстване:

-  автобиография - CV;

-  копие от диплома за образование;

- копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит – копие на трудова/служебна книжка, удостоверяващи трудов/служебен стаж.

4. Място и срок за подаване на документи: 

Документите се представят лично от кандидатите или чрез пълномощник в 14 дневен срок, считано от деня на публикуването на обявлението в специализиран сайт www.zaplata.bg, като се подават в деловодството на АППК, ул. „Врабча” № 23, ет. 4, стая 416, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа или на електронната поща на АППК: [email protected]

Подборът на кандидатите ще бъде извършен по следния начин:

1. Преценка на представените документи, за изпълнение на изискванията за заемане на длъжността;

2. Провеждане на събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.

Лице за контакт: Станимира Димитрова, главен експерт-ЧР, тел. 02/9701-638, email: [email protected]

 

 

 

Тагове:
15 Март 2023133
Старши специалист - деловодител АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

Докладвай за проблем
Старши специалист - деловодител
АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

Препишете кода от картинката: