Добавено в твоите Избрани обяви

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

1.             За длъжност „Младши експерт” в отдел „Международни регулации и сътрудничество“, дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването“ с месторабота гр. София.

2.             Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

2.1         Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

2.2         Професионален опит – не се изисква или ранг – V младши;

2.3         Основна месечна заплата – от 780.00 лв. до 1600.00 лв.

 

3.             Професионална област, по която да е придобито образованието:  „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“;

3.1         Професионално направление: „Икономика“, „Политически науки“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“;

3.2          Специалност: Международни икономически отношения, Икономика на транспорта, Международна икономика и финанси, Европеистика, Международни отношения, Икономика на транспортната фирма, Мениджмънт на водния транспорт.

 

4.             Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Компютърна грамотност (MS Office), английски език на отлично ниво, втори и/или трети чужди езици на ниво „ползване“ са с предимство.

 

5.             Начин за провеждане на конкурса:

  5.1    Решаване на тест;

       5.2    Интервю.

 

6.             Кратко описание на длъжността:

Подпомага работата на началник отдела и директора на дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването” в разработването на становища, изготвянето на информация за двустранно сътрудничество с други страни и договарянето на двустранни споразумения в областта на корабоплаването.

 

7.             Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

7.1 Писмено заявление за участие в конкурс по утвърден образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

7.2 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

7.3 Автобиография;

7.4 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен в професионална област и документ за владеене на английски език , които се изискват за длъжността;

7.5 Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такъв);

 

8.                Срок и място за подаване на документите:

Срокът за подаване на документи е 14 /четиринадесет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса в Административния регистър. На същата дата да се публикува обявата и на порталът за търсене на работа www.zaplata.bg и интернет страницата на агeнцията www.marad.bg.

Документите се подават лично или чрез пълномощник, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (чл. 17, ал. 5 от НПКПМДСл), всеки работен ден от 0900 ч. до 1700 ч. в гр. София, п.к. 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9, ет. 9, дирекция „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване“.

Документите могат да се подават и по електронен път на следния електронен адрес: bma@marad.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис (чл. 17, ал. 6 от НПКПМДСл).

Лице за контакт: Искра Харизанова – главен експерт ЧР, тел. 070010145

 

9.             Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

10.         Списъкът на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, да бъдат обявени на седмия ден от крайната дата за подаване на документите на електронната страница на ИА „Морска администрация” – www.marad.bg

 

Тагове:
Други обяви от Изпълнителна агенция "Морска администрация"
 
Добавено в Избрани
Младши експерт с юридическо образование
от 780 до 1600 лв.
София / 13 Март
13 Март 202383
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Изпълнителна агенция
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Докладвай за проблем
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Препишете кода от картинката: