Добавено в твоите Избрани обяви

Главен счетоводител

ОБЯВЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

„ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” В ОТДЕЛ „ЛОГИСТИЧНО И

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ” НА ДИРЕКЦИЯ

„АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ” В

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Изисквана минимална образователно-квалификационна степен: „Магистър”;

   Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; 

Професионално направление: 3.8. Икономика;

Квалификация: Икономист;

Минимален професионален опит за заеманата длъжност: 4 години;

Минимален ранг: III младши.

Кандидатите да притежават валидно разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво „Секретно” или по високо, или да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация за стартиране на процедура по проучване.

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

- организира и ръководи счетоводната отчетност и изпълнението на всички мероприятия, свързани с осъществяването на документооборота на първичните счетоводни документи и осигурява своевременното отразяване на всички стопански операции;

- проверява наличността на формите на пояснителните документи и правилното им попълване при подписване, разрешаване и утвърждаване на първичните счетоводни документи;

- организира и осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по оформянето, движението, осчетоводяването и архивирането на първичните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризации и отразяването на резултатите от тях;

- разработва проекта на бюджет на Института по отбрана в едногодишен и средносрочен аспект, по функции и дейности по ред, форми и срокове определени в бюджетните указания и указанията ма министерството на финансите;

- организира изпълнението и контролира прилагането на министерските наредби и заповеди, заповеди на директора на института за възнагражденията на военнослужещите и цивилните служители, за реда и условията за начисляването на осигурителните вноски;

 

- изготвя и представя в дирекция „Финанси” ежемесечни отчети за реализираните приходи и извършените разходи по Единната бюджетна класификация на МО по ред, съдържание и срокове определени в бюджетните указания;

- изготвя индивидуален сметкоплан по сметкоплана на бюджетните предприятия, вътрешни правила за счетоводния документооборот и следи за стриктното им прилагане;

- организира, разпределя и контролира изпълнението от подчинените му служители и материално отговорните лица на отделните етапи на счетоводното документиране на стопанските операции;

- изготвя и инициира бюджетни платежни нареждания в СЕБРА по кодове на плащане, при извършване на разходи в рамките на утвърдените месечни лимити при спазване на системата на двойния подпис;

- организира и участва в изготвянето на месечните, тримесечните и годишни счетоводни отчети;

- отговаря за финансовата част от обосновката за формиране на сумите за плащане в Ценовите листа за извършени услуги oт лабораториите;

- организира подаването в НАП на информация за осигурителния доход и начислените осигуровки на служителите от института;

- организира изготвянето на комплекта статистически справки по годишното приключване;

- ежемесечно подава с електронен подпис в ТД на НАП Справка декларация за данък върху добавената стойност;

- организира и участва в разработването на проекти, стратегии, концепции, проблеми и нормативни актове свързани с финансово-счетоводната дейност;

- изпълнява задълженията в условията на ненормирано работно време, без да се нарушава междудневната и междуседмична почивка;

- спазва изискванията за работа с класифицирана информация и изпълнява задълженията си в съответствие със ЗЗКИ и ППЗЗКИ;

- спазва изискванията на Кодекса за етичното поведение на военнослужещите и цивилните служителите в Института по отбрана и Правилника за вътрешния трудов ред и противопожарната защита;

- организира разработването на програмен меморандум на ИО и отчет за степента на изпълнението му по Програма 7.2. Институт по отбрана.

 

Допълнителни умения и квалификации:

- да притежава необходимата компютърна грамотност; Microsoft Word; Microsoft Excel, Бизнес навигатор и други необходими програми за изпълнението на дейността;

- да познава законите и другите нормативни документи, специфични за финансово счетоводната дейност;

- да познава вътрешната нормативна уредба в Министерство на отбраната и Института по отбрана.

Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 780 до 2100 лв. за първа степен (за втора степен до 2800 лв., за трета степен до 3200 лв. и за четвърта степен до 3600 лв.).

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1.

 

Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест и провеждане на интервю.

 

Документи за участие в конкурсната процедура:

- заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

- декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

- копие от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

приемната на Блок „Е”, ет. 1, София - 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров”  № 2,  всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч., телефони и лица за контакти: полковник Стефан Кючуков – 02 92 21812 и ц. сл. Атанас Атанасов - 02 92 21814;

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата.

 

Общодостъпно място за обявления:

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в интернет страницата на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” -  http://di.mоd.bg и в приемната на Блок „Е”, ет. 1, София - 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2.

Тагове:
Други обяви от Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"
 
Добавено в Избрани
Старши счетоводител
от 780 до 1950 лв.
София / 27 Март
 
Добавено в Избрани
Главен експерт
от 780 до 1950 лв.
София / 08 Март
09 Март 202379
Главен счетоводител Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"
Институт по отбрана
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"

Докладвай за проблем
Главен счетоводител
Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"

Препишете кода от картинката: