Добавено в твоите Избрани обяви

Началник на отдел “Контрол по събиране на местни данъци и такси” в Дирекция “Местни данъци и такси“ – 1 /една/ щатна

Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на съответната длъжност са:

- Длъжностно ниво по КДА - 7

         - Наименование на длъжностното ниво Ръководно ниво 7Б

- Образование: висше, минимална – квалификационна степен: „Бакалавър” 

   по чл. 42, ал. 1, т. 2, б. „б” от Закона за висшето образование;

-  Област на висшето образование - Стопански, правни науки; 

         -  Професионален опит: минимум 4 /четири/ години като данъчен и контролен орган;

         -  Ранг: III младши;

         -  Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

3. Допълнителни изисквания за длъжността:

         - Компютърна грамотност - MS Office /Word, Excel/, Internet; работа с правно-информационни системи „Апис” или  „Сиела” e предимство;

4.  Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

  • Организира, ръководи и контролира дейността в отдела, с цел защита интересите на общината и правата на гражданите.

·        Организира и контролира дейността на отдела съобразно ЗМДТ, ДОПК, АПК,  ЗАНН, НОРМД и НОАМТЦУППТОС.

·        Разработва и изпълнява общинския план за развитие в частта по администрирането на местните данъци и такси.

·        Подпомага ръководството при осъществяване на политиката за развитието на общината, относно икономическото развитие.

·        Създава организация за работа в отдела по анализиране задълженията с цел предприемане действия за прекъсване на дейността /издаване на АУЗ, възлагане  на ревизии/, приемане и обработване на съответните документи, отговори на постъпили жалби, извършване на проверки и предоставяне на информация на съответните органи.

·        Оказване методическа и практическа помощ на служителите от отдела, участва в извършване на проверки, издаване на административни актове и обработване документи, касаещи дейността в отдела и дирекцията.

·        Осъществяване на контрол върху дейността на отдела за правилното и своевременното прилагане на законодателството в областта на местните данъци и такси, включително и по съставянето на АУАН, и по изпълнението на заповеди и указания за общинската администрация, касаещи дейността в отдела.

 

Тагове:
Други обяви от ОБЩИНА СЛИВЕН
 
Добавено в Избрани
Главен експерт – 1 /една щатна бройка/ в отдел: „Международно сътрудничество и инвестиции“ в община Сливен
от 780 до 2010 лв.
Сливен / 21 Март
 
Добавено в Избрани
Старши експерт в отдел “Строителен контрол” в община Сливен
от 780 до 2010 лв.
Сливен / 17 Март
14 Март 202378
Началник на отдел “Контрол по събиране на местни данъци и такси” в Дирекция “Местни данъци и такси“ – 1 /една/ щатна ОБЩИНА СЛИВЕН
ОБЩИНА СЛИВЕН
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ОБЩИНА СЛИВЕН

Докладвай за проблем
Началник на отдел “Контрол по събиране на местни данъци и такси” в Дирекция “Местни данъци и такси“ – 1 /една/ щатна
ОБЩИНА СЛИВЕН

Препишете кода от картинката: