Добавено в твоите Избрани обяви

Главен специалист-горски инспектор

·Главен специалист-горски инспектор, дирекция „Горско стопанство“ в РДГ В. Търново – 2 работни места (за територията на ДГС Плачковци – 1 работно място и за територията на ДГС Елена – 1 работно място).

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите „Главен специалист-горски инспектор” и „Специалист-горски инспектор“, дирекция „Горско стопанство“ :

Образователна степен – средно лесовъдско образование, съгласно т. 49 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите.

 Професионален опит: за длъжността «главен специалист–горски инспектор»2 години;

 Специфични изисквания: да отговарят на изискванията на чл. 30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

Главен специалист-горски инспектор осъществява непосредствен контрол върху дейностите, извършвани в горските територии. Осъществява контрол при сечта и движението на дървените материали, пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горските територии, опазването на горите и защитените територии в тях, дивеча и рибата, извършват проверки на обекти по чл. 206 от ЗГ, в които постъпва, преработва се и от които се експедира дървесина. Предотвратява и разкрива нарушенията по ЗГ, ЗЛОД, ЗРА, ЗЛР, ЗЗТ, ЗБР и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

1. заявление;

2. автобиография;

3.копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;

4.документ, удостоверяващ професионалния опит (професионалният опит се доказва с официални документи за: трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина) по специалността;

5.медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

а) не страда от психически разстройства;

б)през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

6. документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

7. копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;

8. медицинско свидетелство.

         Кандидатите, които не отговарят на изискванията по чл. 30 от Наредба № 1 от 30 януари 2012 г за КОГТ не се допускат до участие в конкурса. За участие в конкурс се допуска и кандидат, който не е получил документа по т. 5, буква "б" и т. 6, но представи декларация по образец (приложение № 11 към Наредба № 1 от 30 януари 2012 г за КОГТ).

          Документите следва да бъдат представени в     деловодството на     РДГ- В. Търново, гр. Велико Търново, бул. „България” № 23, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник     всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа. Краен срок за подаване на документи – 17.00 часа на 26.06.2023 г. При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

РДГ В. Търново не заплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.

            Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в РДГ Велико Търново, бул. „България” № 23 и интернет страницата на ИАГ, раздел „Работа“.

 

 

 

Тагове:
Други обяви от Регионална дирекция по горите
 
Добавено в Избрани
Специалист-горски инспектор
от 780 до 1418 лв.
Плачковци / 22 Май
22 Май 202331
Главен специалист-горски инспектор Регионална дирекция по горите
Регионална дирекция по горите
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Регионална дирекция по горите

Докладвай за проблем
Главен специалист-горски инспектор
Регионална дирекция по горите

Препишете кода от картинката: