Добавено в твоите Избрани обяви

Полицай-старши полицай (водач на патрулен автомобил)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

 

ЗАПОВЕД

 

№ 8121К-13857/04.11.2023 г.

 

ОТНОСНО:

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

 

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР и заповед № 8121з-1453/15.09.2023 г., относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи,

 

ОБЯВЯВАМ:

 

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Добрич на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

 

Районно управление – Каварна

Група „Охранителна полиция“

- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности.

 

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса  (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

4.2. Да имат завършено средно образование;

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.5. Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В” или по-висока;

4.6. Да отговарят на изискванията на Наредба № І-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства;

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

 

ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им:

1. В 15 (петнадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Към заявлението се прилагат:

1.1. Нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. При издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - нотариално заверено копие на удостоверение за признато образование; кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата;

1.2. Свидетелство за управление на МПС (копие);

1.3. Други документи, имащи отношение към конкурса.

При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.

2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Добрич, адрес: гр. Добрич, ул. „Максим Горки“ № 12, телефони за допълнителна информация и справки – 058/658270 и 058/658292.

3. Не се приемат документи, подадени след срока по т. III.1.

4.  В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи - за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.

В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Добрич.

6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Добрич, да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси” – МВР, до Института по психология – МВР и ЦБПС при Академията на МВР – за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

 

IV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:

1. Изследване на физическата годност.

Изследването на физическата годност да се проведе в гр. София на Спортен комплекс „Раковски”, съгласно Таблица № 1 от специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г., както следва:

Таблица 1

Точкова

система

за

оценка

 

 

Тестова батерия

скок

дължина от

място (см)

 

 

бягане

осморка 4

цикъла (сек)

 

 

гладко бягане

800 м (мин)

 

 

 

сгъване и

разгъване

на ръцете

от опора

(бр.)

изправяне

на трупа от

тилен лег

до седеж

(бр.)

 

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

8

>= 240

>= 205

-

-

t <= 3.10

t <= 3.20

-

-

-

-

7

235

200

t <= 16.2

t <= 16.6

3.11 - 3.15

3.21 - 3.25

>= 55

-

-

>= 55

6

230

195

16.3

16.7

3.16 - 3.20

3.26 - 3.30

50

-

-

50

5

225

190

16.4

16.8

3.21 - 3.25

3.31 - 3.35

45

-

-

45

4

220

185

16.5

16.9

3.26 - 3.30

3.36 - 3.40

40

-

-

40

3

215

180

16.6

17.0

3.31 - 3.35

3.41 - 3.45

36

-

-

36

2

210

175

16.7

17.1

3.36 - 3.40

3.46 - 3.50

32

-

-

32

1

205

170

16.8

17.2

3.41 - 3.45

3.51 - 3.55

30

-

-

30

 

2. Психологично изследване:

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по т. 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по т. 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.

 

V. Конкурсната процедура да се проведе в срок до 6 (шест) месеца от обявяването на конкурса.

 

VІ. ОПРЕДЕЛЯМ състав на конкурсната комисия:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

VIІ.     Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок, като кандидатите бъдат своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на провеждане на съответните етапи от конкурсната процедура.

 

VIІI. Областна дирекция на МВР – Добрич да публикува обявление за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за МВР.

 

ІX. Заповедта да се публикува в електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” – МВР в интернет и интранет, и се изпрати на структурите по чл. 37 от Закона за МВР за сведение и изпълнение.

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР:

ГЛАВЕН КОМИСАР

/п/

Живко Коцев

 

Тагове:
PRO
13 Ноември 202388
Полицай-старши полицай (водач на патрулен автомобил) ОДМВР - Добрич
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ОДМВР - Добрич

Докладвай за проблем
Полицай-старши полицай (водач на патрулен автомобил)
ОДМВР - Добрич

Препишете кода от картинката: