Добавено в твоите Избрани обяви

Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково вакантни младши изпълнителски длъжности

Областна дирекция на МВР – Хасково

Районни управления

- полицай – старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности;

- младши автоконтрольор II-I степен – 3 (три) вакантни длъжности;

- младши полицейски инспектор – 3 (три) вакантни длъжности.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

4.2. Да имат завършено средно образование;

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.5. Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В” или по-висока – изискването се отнася за кандидатите за длъжностите младши автоконтрольор II-I степен;

4.6. Да са завършили курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортно произшествие – изискването се отнася за кандидатите за длъжностите младши автоконтрольор II - I степен.

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

Необходими документи и срок за подаването им:

1. В 20 (двадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Към заявлението се прилагат:

1.1. Нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. При издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - нотариално заверено копие на удостоверение за признато образование; кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата;

1.2. Свидетелство за управление на МПС (копие) и контролен талон към него (копие) – изискването се отнася за кандидатите за длъжностите младши автоконтрольор II-I степен;

1.3. Други документи, имащи отношение към конкурса.

При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.

Кандидатите за длъжностите младши автоконтрольор ІІ - І степен следва да имат предвид задължението им след класиране и преди назначаването им на длъжност, да представят документ, удостоверяващ завършен курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия и да предоставят копие.

2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Хасково, адрес: гр. Хасково, бул.”България” № 85, телефони за допълнителна информация и справки – 038/640444 и 038/640441.

Тагове:
Други обяви от ОДМВР Хасково
 
Добавено в Избрани
СТАРШИ ЕКСПЕРТ (КАО) при Областна дирекция на МВР – Хасково
от 780 до 1700 лв.
Хасково / 21 Март
14 Март 2023174
Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково вакантни младши изпълнителски длъжности ОДМВР Хасково
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ОДМВР Хасково

Докладвай за проблем
Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково вакантни младши изпълнителски длъжности
ОДМВР Хасково

Препишете кода от картинката: