Добавено в твоите Избрани обяви

Старши експерт в отдел ДКМДПА, РЗОК Плевен

Националната здравноосигурителна каса, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Старши експерт”, отдел „Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки, сектор „Договаряне и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки, в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) – Плевен, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

- Минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;

- Минимален професионален опит: 1 (една) година;

и/или

              - Минимален ранг за заемане на длъжността: ІV-ти младши;

            - Длъжностно ниво от Класификатора на длъжностите в администрациите (КДА) – 10;

- Наименование на длъжностното ниво от КДА – Експертно ниво 6.

 

2. Допълнителни умения и квалификация:

- Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки; Педагогически науки; Хуманитарни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Здравеопазване и спорт;

- Компютърна грамотност – МS Office и умения за работа със стандартен приложен и специализиран софтуер в областите на дейност.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

Минималният размер на основната заплата за конкурсната длъжност е 780 лева, като при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на служителите в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит.

 

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
  • Интервю.

 

4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

Към заявлението се прилагат:

            - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копие от документи за придобита образователна-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документите издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища). Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;

  -  Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

         -  Копия от други документи по преценка на кандидата.

 

       5. Място и срок за подаване на документи:

        Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на НЗОК, в сградата на РЗОК – Плевен, гр. Плевен, ул. „Княз Александър I Батенберг“ №7, ет.3 всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.30 часа.

       Лице за контакт: Ирена Борисова, главен експерт, тел: 064/882550.

Подаването на документи може да се осъществи и по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6.         Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – интернет сайта на НЗОК: www.nhif.bg

 

7.         Кратко описание на длъжността:

 

            Основна цел на длъжността:

Извършване на дейности, свързани с експертизата на постъпилите в РЗОК заявления за предоставяне и ремонт на ПСПСМИ, заплащани/доплащани от НЗОК. Въвеждане на първична информация от постъпили на хартиен носител заявления за отпускане/ремонт на ПСПСМИ в специализирания софтуер на НЗОК. Осъществяване на комуникация с лицата, подали заявление за ПСПСМИ и обектите, сключили договор с РЗОК за предоставяне и ремонт на ПСПСМИ, заплащани/ доплащани от НЗОК.

            Контрол и въвеждане на първична информация в информационната система на НЗОК и заверка на медицински документи, свързани с отпускането на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК.

 

            Области на дейност:

Приемане и проверка за пълнота на заявления и приложени към тях документи за предоставяне и ремонт на ПСПСМИ, заплащани/ доплащани от НЗОК.

 Въвеждане на първична информация от постъпили на хартиен носител заявления по образец на НЗОК за отпускане/ремонт на ПСПСМИ в специализирания софтуер на НЗОК.

Експертна дейност в състава на Комисия за разглеждане на заявления за предоставяне и ремонт на ПСПСМИ, заплащани/доплащани от НЗОК в съответствие със Заповед на Директора на РЗОК и Вътрешни правила за работа на комисията. Уведомяване на лицата, подали заявление за ПСПСМИ за взетото от комисията решение за одобрение или/отказ от заплащане/доплащане. на комисията.

 Заверка на протоколи за отпусканите на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК и въвеждане на първичната информация в регистрите на ИИС на НЗОК.

Приемане и проверка за пълнота на документи, подадени от ЗОЛ за разглеждане от Комисията за експертизи по чл.78 от ЗЗО в РЗОК и ЦУ на НЗОК. Връчване на заверените протоколи от група 1А, 1В, 1С, одобрени от Комисията за експертизи по чл.78 от ЗЗО в РЗОК и ЦУ на НЗОК.

 

            Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на НЗОК - www.nhif.bg

Тагове:
Други обяви от Национална здравноосигурителна каса
 
Добавено в Избрани
Контрольор в РЗОК - Плевен
от 780 до 1800 лв.
Плевен / 08 Март
08 Март 2023139
Старши експерт в отдел ДКМДПА, РЗОК Плевен Национална здравноосигурителна каса
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Национална здравноосигурителна каса

Докладвай за проблем
Старши експерт в отдел ДКМДПА, РЗОК Плевен
Национална здравноосигурителна каса

Препишете кода от картинката: