Добавено в твоите Избрани обяви

Одитор

Сметната палата на Република България обявява външен конкурс за подбор и заемане на длъжността „Одитор” – 1 (една) щатна бройка в отдел 3 „Местни органи, ИРМ-Благоевград, одитна дирекция II „Финансови одити”, месторабота – гр. Благоевград.

Описание на основните функции на длъжността:

·         Извършва финансови одити с цел изразяване на независимо мнение доколко годишният финансов отчет на бюджетната организация дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество, в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност.

·         Участва в одитни екипи като ръководител или член на одитен екип.

·         В качеството си на ръководител на одитен екип отговаря за:

-        изготвянето на програмата за извършване на одита и разпределя задачите между членовете на одитния екип; изготвянето и преработването на проект на одитен доклад; дава становище в съответствие с дадени указания и съгласно Закона за Сметната палата;

-        изготвянето на доклад за резултатите от извършения текущ контрол на периодичните отчети, съгласно Закона за Сметната палата;

-        отговаря за професионалното ръководство и качественото извършване на одита, както и за контрола върху качеството на одиторската работа на членовете на одитния екип.

·         В качеството си на член на одитен екип участва в изготвянето на:

-        проекта на одитен доклад и становище за извършените одити, съгласно ЗСП;

-        съставянето на одитното досие;

-        работни документи за изпълнените процедури.

·         При възлагане, участва в подготовката и дава становища по проекти на актове, свързани с одитната дейност, участва в обучения и курсове за повишаване на квалификацията си.

·         Опазва класифицираната информация и  не разгласява факти и обстоятелства, станали известни при или по повод изпълнение на  задължения си.

·         Спазва йерархична подчиненост, законност, лоялност, отговорност и политическа неангажираност.

Изисквания за заемане на длъжността:

·         висше  образование,  с  придобита  образователно-квалификационна степен „магистър” (предимство ще имат кандидатите, които притежават висше икономическо образование);

·         професионален опит: трудов и/или служебен стаж не по-малко от 3 (три) години, считано от датата на придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър (предимство ще имат кандидатите с професионален опит в счетоводната отчетност);

·         да отговарят на изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за Сметната палата – да притежават сертификат за одитор или да са преминали успешно изпита за одитор на Сметната палата;

·         умения за планиране, организиране и рационално разпределение на задачите;

·         способност за работа в екип, комуникативност и добра аналитичност;

·         стремеж към професионално развитие и усъвършенстване на компетентности;

·         компютърна компетентност – MS Office, Internet; умения за работа с общи и специализирани програмни продукти;

·         чуждоезикови познания (предимство).

Сметната палата предлага:

·       Трудово правоотношение.

·       Работно време пет дневна работна седмица, от 09.00 часа до 17.30 часа с 30 минути обедна почивка;

·      Основното месечното трудово възнаграждение:

-   минимален размер - 1 155 (хиляда сто петдесет и пет) лева;

-   максимален размер - 2 550 (две хиляди петстотин и петдесет) лева.

-   ежегодно право на представително облекло на стойност до три минимални работни заплати;

-   допълнителни възнаграждения за постигнати резултати;

-   задължително застраховане със застраховки "Живот" и "Злополука";

-   карта за градски транспорт на преференциална цена;

-   карта за Multisport на преференциална цена;

·      Обучения за придобиване и усъвършенстване на професионалните знания и умения;

·      Участия в организираните мероприятия от страна на Сметната палата, служителите придобиват сертификати, в т.ч. и международни.

Необходими документи за участие в конкурса:

1.    Заявление (свободен текст) до председателя на Сметната палата, в което се посочват длъжността, за която се кандидатства, телефон и/или електронна поща за контакт, опис на приложените към заявлението документи;

2.    Биографична  справка  с  подробно  посочване  на  трудовия  и/или  служебния  стаж, придружена от заверени копия (Вярно с оригинала) на документи за удостоверяването му - трудова и/или служебна книжка, УП-3 или друг документ, доказващ трудов и/или служебен стаж по длъжности и структурно звено;

3.    Заверено копие (Вярно с оригинала) от диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование и степен на образованието);

4.    Заверено копие на сертификат/и за одитор (Вярно с оригинала) или лицето да посочи, че е преминало успешно изпита за одитор на Сметната палата;

5.    Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността (по преценка на кандидатите).

Списък с материалите за подготовка на кандидатите:

1.    Закон за Сметната палата;

2.    Международни стандарти на Върховните одитни институции (МСВОИ): МСВОИ 1-100, МСВОИ 200, МСВОИ 1003 – 1810;

3.    Закон за публичните финанси;

4.    Закон за вътрешния одит в публичния сектор;

5.    Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

6.    Закон за счетоводството;

7.    Указания на министъра на финансите, дадени с писмо ДДС № 20 от 2004 г., относно прилагане на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия;

8.    Указания на министъра на финансите, дадени с писма:

-       ДДС № 20 от 2004 г., относно прилагане на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия;

-       ДДС № 06 от 2008 г., относно редът и начинът за предоставяне и отчитане на средствата на Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, както и на средствата на Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие”;

-       ДДС № 07 от 2008 г., относно редът и начинът за предоставяне на общини на средствата на Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, на средствата на Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” и тяхното отчитане;

-       ДДС № 14 от 30.12.2013 г., относно Сметкоплан на бюджетните организации;

-       ДДС № 08 от 16.09.2014 г., относно допълнителни пояснения за отчитането на определени операции, активи и пасиви в контекста на прилагането на Сметкоплана на бюджетните организации;

-       ДДС № 01 от 2015 г.; ФО 2 от 2015 г., относно изготвянето и представянето през 2015 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на общините;

-       ДДС № 5 от 2016 г., относно начисляване на амортизации в публичния сектор.

9.    Заповед на министъра на финансите № ЗМФ 1338 от 22.12.2015 г.

Начин  на  провеждане  на  конкурса  - писмена част и интервю, като писмената част ще се проведе под формата на тест и практически изпит.

Етапи на конкурсната процедура:

1.    Допускане/ недопускане по документи, съобразно определените минимални и специфични изисквания за заемане на конкурсната длъжност;

2.    Писмена част 1 – провеждане на тест, който се състои от 20 въпроса от областта на дейност на конкурсната длъжност, които могат да бъдат от отворен и затворен тип. Всеки затворен въпрос има по четири възможни отговора, от които само един е верен. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който е отговорил правилно на минимум 70 % от зададените въпроси (14 въпроса);

3.    Писмена част 2 – практически изпит/практическа задача, която е от областта на дейност на конкурсната длъжност. Резултатите на кандидатите се оценяват по определените критерии за оценка от Методиката, като за успешно издържал практическия изпит и съответно допуснат до интервю се приема кандидат, получил средноаритметична оценка от комисията минимум 3 (за одиторски, стажант-одиторски или експертни длъжности);

4.    Интервю – кандидатите се оценяват по определени критерии, съобразно спецификата на длъжностното ниво и областта на дейност.

Място и краен срок за подаване на документите - необходимите документи за участие в конкурса, се подават лично или чрез упълномощено лице по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриер или в сградата на Сметната палата, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 – „Деловодство”, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 ч., в срок до 12.01.2024 г., включително.

Документите от конкурсните процедури, които са с информационен характер (заповеди, обявления, списъци, времеви графици, съобщения, др.), се публикуват на официалната интернет страница на Сметната палата,  линк: https://www.bulnao.government.bg/bg/za-nas/profesionalno-razvitie/konkursi/

Тагове:
Други обяви от СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ
Добавено в Избрани
Стажант-одитор
от 1100 до 2060 лв.
Благоевград / 06 Декември
VIP
06 Декември 202312
Одитор СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ
СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ

Докладвай за проблем
Одитор
СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ

Препишете кода от картинката: