Добавено в твоите Избрани обяви

Старши юрисконсулт

Изискванияза заемане на длъжността са: образователна степен - магистъ; професионална квалификация: право; професионален опит:  1 години стаж или ранг IV младши ранг; добра компютърна грамотност - ползване на MS Word и Excel, работа с интернет; специфични изисквания - юридическа правоспособност.

Описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: Да подпомага основната дейност на Басейнова дирекция, като: Изразява становище и разработва предложения за решения на правни проблеми; Осъществява процесуално представителство по заведените от и срещу БД съдебни дела; Подпомага изготвянето на анализи, разработки и предложения в областта на правното осигуряване на Басейнова дирекция; Осигурява условия за прилагане на Закона за обществени поръчки. Подготвя необходимите документи за провеждане на обществени поръчки и дава становища за провеждането на такива. Осъществява дейности по изготвянето и сключването на договори по обществени поръчки.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са: Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно Приложение №3 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбор при мобилност на държавни служители). Към заявлението се прилагат:

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

                - Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка);

- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите следва да бъдат представени на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Дякович” 33, Център за административно обслужване. Работно време: всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник до 10 дни след публикуване на обявата в специализиран сайт за търсене на работа. Документите могат да се подават и по електронен път на електронната поща на Басейнова дирекция "Черноморски район", като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Басейнова дирекция "Черноморски район".

За определяне на размера на основната заплата се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит на кандидата. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време се определят в рамките на минималния и максималния размер на ocнoвнaтa месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № l към Наредбата за заплатите в държавната администрация. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 Срок за подаване на документите: 29.09.2023 г.

Тагове:
PRO
19 Септември 202362
Старши юрисконсулт Басейнова дирекция
Басейнова дирекция
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Басейнова дирекция

Докладвай за проблем
Старши юрисконсулт
Басейнова дирекция

Препишете кода от картинката: