Добавено в твоите Избрани обяви

Главен юрисконсулт

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

в отдел „Правно-нормативно обслужване“ при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 2

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.   Образователно-квалификационна степен - „магистър“;

2.   Области на висшето образование - социални, стопански и правни науки;

3.   Професионално направление – право, с придобита юридическа правоспособност;

4.   Професионален опит - 3 години и/или минимален ранг IІІ младши;

5.   Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от ЗДСл.

 

II. Начин за провеждане на конкурса:

1.        Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно Министерството на вътрешните работи;

2.        Интервю.

 

III. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

1.   Писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл - по образец;

2.   Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл - по образец;

3.   Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, юридическа правоспособност и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4.   Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

5.   Копие от документ за присъден ранг, при наличие на такъв;

6.   Копия от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по   чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 171А, всеки работен ден в отдел „Човешки ресурси“ при Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР.

Телефон за справки и допълнителна информация - 02/9821205.

При подаване на документите по електронен път кандидатите следва да проверяват статуса на същите на горепосочения телефонен номер.

 

IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

-     Осъществява процесуално представителство на структурата и на ръководителя на структурата по граждански, административни и наказателни дела, пред другите юрисдикции, Прокуратурата на Република България, следствието, органите на централната и местната администрация;

-     Изготвя искови молби, въззивни и касационни жалби, писмени отговори и защити до съда, молби за образуване на изпълнителни дела и предприема процесуални действия за своевременно събиране вземанията на структурата;

-     Изготвя и заверява съответните процесуални документи в хода на съдебните и изпълнителни дела и изисква необходимите сведения, доказателства и други материали от структурните звена на ГДПБЗН;

-     Участва в изготвянето или дава становища по законосъобразността на договори, страна по които е структурата, като при несъгласие прилага мотивирано становище;

-     Съгласува заповеди за налагане на дисциплинарни наказания;

-     По разпореждане на началника на отдела изготвя становища по сигнали и предложения, отправени от служители на структурата и от граждани и организации по въпроси от компетентността на отдела;

-     Изготвя становища по жалби против индивидуални административни актове за налагане на принудителни административни мерки;

-     По разпореждане на началника на отдела изготвя или съгласува индивидуални административни актове, издавани от ръководителя на структурата;

-     Изготвя самостоятелно или участва в процеса по изготвянето на писма, становища, докладни записки, предложения, справки, заявления, жалби по правни въпроси, възложени от началника на отдела;

-     Обобщава и анализира състоянието на заведените съдебни дела, по които е процесуален представител;

-     Участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на ГДПБЗН и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове;

-     Дава становища по законосъобразността на проектите на нормативни актове, изготвени от други министерства, ведомства и организации, изпратени за съгласуване;

-     Участва в състава на ведомствени и междуведомствени работни групи за подготовка на проекти на нормативни актове в областите от компетентност на различни министерства и/или други ведомства;

-     Участва в екипите за управление и изпълнение на проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или на проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори;

-     Изготвя проекти на договори във връзка с изпълнението на дейности по управлението и изпълнението на проекти и програми, финансирани по оперативни програми по европейски структурни и инвестиционни фондове или на проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори;

-     Разработва становища във връзка с проведени процедури, свързани с изпълнението на дейностите по проекти, финансирани по оперативни програми по европейски структурни и инвестиционни фондове или на проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори;

-     Участва в процеса по разработване на възражения и жалби срещу наложени финансови корекции, във връзка с управлението и изпълнението на проекти и програми, финансирани по оперативни програми по европейски структурни и инвестиционни фондове или на проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори;

-     Проучва резултатите от прилагането на нормативните актове в министерството и изготвя предложения до ръководството на ГДПБЗН чрез началника на отдела за усъвършенстването/изменението им;

-     Дава становища при възникнали въпроси, свързани с прилагането на нормативните актове;

-     Съгласува: проекти на административни актове по процедури за възлагане на обществени поръчки, решения за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки, обявления за провеждане на процедури, документации за участие, отговори на въпроси, решения за прекратяване на процедури и проекти на договори за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на структурата;

-     Съгласува проекти на административни актове и договори и изготвя становища по въпроси, свързани с предоставените за управление на структурата имоти и вещи - държавна собственост;

-     Участва след заповед на директора на ГДПБЗН в работни групи или комисии, в които по силата на нормативен акт е задължително участието на юрист.

 

V. Граници (от - до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 - от 780 лева до 2100 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

 

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

 

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР - в интернет и интранет.   

 

 

Тагове:
Други обяви от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 780 до 1800 лв.
София / 13 Март
14 Март 202350
Главен юрисконсулт Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР

Докладвай за проблем
Главен юрисконсулт
Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР

Препишете кода от картинката: