Добавено в твоите Избрани обяви

Юрисконсулт в отдел ПАОД, РЗОК - Пловдив

Националната здравноосигурителна каса, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Юрисконсулт“, отдел „Правно и административно осигуряване на дейността“, дирекция „Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността“ в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК)-Пловдив, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

- Минимална образователно-квалификационна степен: магистър, специалност „Право“, с придобита юридическа правоспособност;

- Минимален професионален опит: не се изисква;

и/или

              - Минимален ранг за заемане на длъжността: V-ти младши;

           - Длъжностно ниво от Класификатора на длъжностите в администрациите (КДА) – 11;

           - Наименование на длъжностното ниво от КДА – Експертно ниво 7.

 

2. Допълнителни умения и квалификация:

- Компютърна грамотност – MS Office и умения за работа със стандартен приложен и специализиран софтуер в областите на дейност.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

Минималният размер на основната заплата за конкурсната длъжност е 780 лева, като при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на служителите в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит.

 

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
  • Интервю.

 

4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

Към заявлението се прилагат:

            - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копие от документи за придобита образователна-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документите издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища). Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;

  -  Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

  -  Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

         -  Копия от други документи по преценка на кандидата.

 

       5. Място и срок за подаване на документи:

        Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на НЗОК, в сградата на РЗОК-Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Христо Чернопеев“ № 20, ет. 1, стая 14, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

       Лице за контакт: Илиана Иванова, Главен експерт, тел: 032/603004.

 

Подаването на документи може да се осъществи и по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6.             Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – интернет сайта на НЗОК: www.nhif.bg

 

7.    Кратко описание на длъжността:

 

            Основна цел на длъжността:

Оказване на правна помощ, изразяване на становища и разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на РЗОК, с цел гарантиране на законосъобразност на издаваните актове.

 

            Области на дейност:

1.      Дейности, свързани с оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора;

2.      Дейности, свързани с процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изпълнителната власт и други органи;

3.      Дейности, свързани с изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на РЗОК;

4.      Дейности, свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки.

 

            Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на НЗОК - www.nhif.bg

Тагове:
15 Март 202399
Юрисконсулт в отдел ПАОД, РЗОК - Пловдив Национална здравноосигурителна каса
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Национална здравноосигурителна каса

Докладвай за проблем
Юрисконсулт в отдел ПАОД, РЗОК - Пловдив
Национална здравноосигурителна каса

Препишете кода от картинката: