Добавено в твоите Избрани обяви

Юрисконсулт

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За назначаване на държавен служител на за длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в сектор „Контрол и правоприлагане“ ‒ Велико Търново, отдел „Контрол и правоприлагане“ при Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура“

 

1.    Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 

-   Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър;

-   Специалност: Право, с придобита юридическа правоспособност;

-  Професионален опит: не се изисква, съгласно КДА и/или минимален ранг V младши.

 

2.    Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 

‒ Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

‒ Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.  

‒ При назначаване индивидуалния размер на основната месечна заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 780 лв. до 2600 лв. съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено, в което е ситуирана.

 

 

3. Кратко описание на длъжността:

 

- Осъществява процесуално представителство и защита по дела срещу електрони фишове и наказателни постановления, издадени от председателя на УС на АПИ или упълномощено от него лице;

- Съставя и издава електронни фишове, окомплектова съставени АУАН  и фишове за нарушения на задължението за движение на пътни превозни средства по платена пътна мрежа след заплащане на дължимите такси по ЗП и нарушенията по ЗДвП  в тази връзка;

- Съставя и представя на началник сектор КП проекти на решения за анулиране на ЕФ, решения за отказ за анулиране на ЕФ и уведомителни писма;

- Изготвя правни становища, проекти на заповеди, актове и други документи във връзка с дейността на НТУ, включително във връзка с методическата подкрепа на дейността по съставяне и връчване АУАН/фишове за нарушения по ЗДвП, включително електронни фишове от служители от  сектор КП и сектор ВН;

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

 

‒ Тест;

‒ Интервю.

 

5. Необходими документи за участие в конкурса:

 

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.

 

Към заявлението се прилагат:

‒ Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

‒ Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

‒ Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ, издаден от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава, доказващ извършване на дейност в чужбина.

‒ Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път ‒ информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.    

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. тел. за връзка: 02/9173 290.

 

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

 

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.

 

 

 

 

 

 

Тагове:
17 Март 202375
Юрисконсулт АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Докладвай за проблем
Юрисконсулт
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Препишете кода от картинката: