Добавено в твоите Избрани обяви

Старши експерт

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

 

За длъжността „Старши експерт” на отдел „Спасителни средства – Черно море“, Главна дирекция „Аварийно - спасителна дейност“, с работно място гр. Варна.

 

            1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

-          образователно-квалификационна степен – бакалавър;

-          професионален опит – 2 години в областта на дейност или ранг  IV младши.

-         основна месечна заплата – от 780.00 лв. до 1800.00 лв.

 

            2.  Специалност, по която да е придобито образованието: Морска, техническа, икономическа.

 

           3.  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

            -   компютърна грамотност (MS Office).

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

            -  решаване на тест;

            -   интервю.

 

5. Кратко описание на длъжността:

Осигурява организацията по приемане, обработване и процедиране на документи, получени в ГДАСД, както чрез деловодната система, така и от външни организации, съгласно изискванията на е-СУК на ИАМА.

Подпомага цялостния административен процес на дирекцията и отделите в нея.

Подпомага техническите функции по осигуряване и обслужване работата на главния  директор на  Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“.   

 

    6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс по утвърден образец /Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

6.3. Автобиография;

6.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

6.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен в професионална област, които се изискват за длъжността;

6.6. Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/.

 

 7. Срок и място за подаване на документите:

 Срокът за подаване на документи е 10 /десет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса в Административния регистър. На същата дата да се публикува обявата и на порталът за търсене на работа www.zaplata.bg, www.jobs.bg и интернет страницата на агeнцията www.marad.bg.

Документите се подават лично или чрез пълномощник, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (чл. 17, ал. 5 от НПКПМДСл), всеки работен ден от 0900 ч. до 1700 ч. в гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Приморски“ № 5, дирекция „Морска администрация - Варна“ или в гр. София, п.к. 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9, ет. 9, дирекция „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване“.

Документите могат да се подават и по електронен път на следния електронен адрес: bma@marad.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис (чл. 17, ал. 6 от НПКПМДСл).

Лице за контакт: Искра Харизанова – главен експерт ЧР, тел. 070010145

 

8.      Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

9.      При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.

 

 

10.  Списъкът на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, да бъдат обявени на седмия ден от крайната дата за подаване на документите на електронната страница на ИА „Морска администрация” – www.marad.bg.

Тагове:
Други обяви от Изпълнителна агенция "Морска администрация"
 
Добавено в Избрани
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
от 780 до 1950 лв.
Варна / 09 Ноември
13 Ноември 2023173
Старши експерт Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Изпълнителна агенция
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Докладвай за проблем
Старши експерт
Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Препишете кода от картинката: