Добавено в твоите Избрани обяви

Началник на отдел ФСОД, РЗОК - Варна

Националната здравноосигурителна каса, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Началник на отделФинансово и счетоводно осигуряване на дейността“, дирекция „Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността“ в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) – Варна, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

- Минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;

- Минимален професионален опит: 3 (три) години;

и/или

- Минимален ранг за заемане на длъжността: III-ти младши;

            - Длъжностно ниво от Класификатора на длъжностите в администрациите (КДА) – 7;

- Наименование на длъжностното ниво от КДА – Ръководно ниво .

- Специфични изисквания: да отговаря на изискванията на чл. 18 от Закон за счетоводството.

 

2. Допълнителни умения и квалификация:

- Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки с професионално направление – икономика

- Компютърна грамотност – MS Office и умения за работа със стандартен приложен и специализиран софтуер в областите на дейност.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

Минималният размер на основната заплата за конкурсната длъжност е 780 лева, като при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от

закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на служителите в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит.

 

3. Начин на провеждане на конкурса:

·                     Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

·                     Интервю.

 

4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

Към заявлението се прилагат:

            - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копие от документи за придобита образователна-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документите издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища). Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;

-  Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

         -  Копия от други документи по преценка на кандидата.

 

5. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на НЗОК, в сградата на РЗОК Варна, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 76Г,  ет. 1, стая 102 всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Лице за контакт: Виолета Иванова, главен експерт, тел: 052/689053

 

Подаването на документи може да се осъществи и по електронен път на адрес: VIvanova@var.nhif.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6.    Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – интернет сайта на НЗОК: www.nhif.bg

 

7.                   Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността:

1. Осигуряване изпълнението на стратегическите цели на РЗОК за законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично изразходване на бюджетните средства при стриктно спазване на регионалните параметри, чрез пълно, вярно, точно и своевременно счетоводно отразяване на всички стопанските операции и процеси протичащи в РЗОК и прилагане на  системата на двойния подпис, съгласно Закона за финансово управление и контрол.

2.Законосъобразно документиране на трудовите и служебните правоотношения на служителите.

3.Правилно прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност в Европейския съюз, Европейското икономически пространство и държавите, с които България има договори в областта на здравното осигуряване.

 

            Области на дейност:

1.                   Ръководи, организира, контролира  и отговаря за цялостната финансово - счетоводна дейност на РЗОК и прилага системата на двойния подпис.

2.                   Дейности по съставяне и подписване на финансови отчети на РЗОК, съгласно чл.17 от Закон  за счетоводството.

3.                   Дейности по разработване на проектобюджети на РЗОК и отчетите за касово изпълнение на бюджета.

4.                   Осъществяване на дейностите по организиране, координиране и участие в процеса по управление на човешките ресурси.

5.                   Дейности свързани със съхранението и опазването на паричните средства, материалите и имуществото на РЗОК от кражба и злоупотреба.

6.                   Приемане и обработка на заявления за издаване или изискване на удостоверителни документи, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност в Европейския съюз, Европейското икономически пространство и държавите, с които България има договори в областта на здравното осигуряване.

 

            Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на НЗОК - www.nhif.bg

Тагове:
15 Март 2023100
Началник на отдел ФСОД, РЗОК - Варна Национална здравноосигурителна каса
Заплата от 780 лв. до 2050 лв. (Бруто)
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Национална здравноосигурителна каса

Докладвай за проблем
Началник на отдел ФСОД, РЗОК - Варна
Национална здравноосигурителна каса

Препишете кода от картинката: