Добавено в твоите Избрани обяви

Младши експерт в отдел ИТООД, РЗОК Стара Загора

Националната здравноосигурителна каса, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Младши експерт“, отдел „Информационни технологии, обслужване и обработка на данни” в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) – Стара Загора, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

- Минимална образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър;

- Минимален професионален опит: не се изисква;

и/или

            - Минимален ранг за заемане на длъжността: ­V-ти младши;

            - Длъжностно ниво от Класификатора на длъжностите в администрациите (КДА) – 11;

- Наименование на длъжностното ниво от КДА – Експертно ниво 7.

 

2. Допълнителни умения и квалификация:

               - Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки, Здравеопазване и спорт и Педагогически науки

             - Компютърна грамотност – Компютърна грамотност - МS Office и умения за работа със стандартен приложен и специализиран софтуер в областите на дейност.

 

 

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

Минималният размер на основната заплата за конкурсната длъжност е 780 лева, като при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на служителите в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит.

 

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
  • Интервю.

 

4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

Към заявлението се прилагат:

            - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копие от документи за придобита образователна-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документите издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища). Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;

  -  Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

         -  Копия от други документи по преценка на кандидата.

 

       5. Място и срок за подаване на документи:

        Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на НЗОК, в сградата на РЗОК Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ № 54А в деловдството всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

       Лице за контакт: : Цанка Маркова, главен експерт, тел: 042/610935

 

Подаването на документи може да се осъществи и по електронен път на адрес: ngeorgieva@stz.nhif.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6.             Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – интернет сайта на НЗОК: www.nhif.bg

7.    Кратко описание на длъжността:

 

            Основна цел на длъжността:

Осигуряване осъществяването на дейността на експертната комисия съгласно „Правилник за условията и реда за работа на комисиите за експертизи в РЗОК при отпускане на лекарства по „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК„ утвърдени от управителя на НЗОК.

 

 

            Области на дейност:

1. Участва в дейността на  комисията за експертиза на лекарства по „Протокол  за предписване на лекарствени продукти,заплащани от НЗОК/РЗОК„ съгласно „Правилник за условията и реда за работа на комисиите за експертизи в РЗОК при отпускане на лекарства по „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК„ утвърдени от управителя на НЗОК.

2. Подпомага приема и обработката на „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК„ утвърдени от управителя на НЗОК., за продължаващо лечение.

3. Прием и обработка на документи за ПСПСМИ и ремонт на ПСПСМИ при спазване изискванията на СПИСЪК-СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПСПСМИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ на страницата на НЗОК.

 

            Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на НЗОК - www.nhif.bg

Тагове:
Други обяви от Национална здравноосигурителна каса
 
Добавено в Избрани
Началник отдел ДКБМП, РЗОК Стара Загора
от 780 до 2050 лв.
Стара Загора / 01 Септември
 
Добавено в Избрани
Младши експерт в отдел АПОД, РЗОК Стара Загора
от 780 до 1600 лв.
Стара Загора / 01 Септември
01 Септември 2023205
Младши експерт в отдел ИТООД, РЗОК Стара Загора Национална здравноосигурителна каса
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Национална здравноосигурителна каса

Докладвай за проблем
Младши експерт в отдел ИТООД, РЗОК Стара Загора
Национална здравноосигурителна каса

Препишете кода от картинката: