Добавено в твоите Избрани обяви

Директор на дирекция "Социално подпомагане"- Младост, обл.София-град

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Агенция за социално подпомагане, гр. София, ул. ”Триадица” № 2, на основание чл.   10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД01-2442/10.11.2023 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

     І. За длъжността  Директор на:

 

      Дирекция „Социално подпомагане“ – Младост, обл. София-град

  

    ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Директор съгласно Класификатора на        длъжностите в администрацията:

1. Минимални:

·    степен на образование - магистър

·    професионален опит - 4 години и/или ІІІ младши ранг

2. Допълнителни:

·    Стратегическа компетентност;

·    Лидерска компетентност;

·    Управленска компетентност;

·    Ориентация към резултати;

·    Компетентност за преговори и убеждаване;

·    Работа в екип;

·    Фокус към клиента;

·    Дигитална компетентност.

3. Специфични:

       

        Ниво на достъп до класифицирана информация – поверително. Проучването за достъп до класифицирана информация ще се извърши след приключване на конкурса на класирания кандидат от проведения конкурс.

 

ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез писмена разработка по следната тематика:     

“Ролята на Агенцията за социално подпомагане при изпълнение на държавната политика в областта на социалната закрила, интеграцията на хората с увреждания и закрилата на детето” и интервю.

         ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл). Към заявлението да се приложат следните документи:

          1. Декларация от лицето, че:

 a)  е навършило пълнолетие и е:

·           български гражданин;

·        гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз;

·        гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

·        гражданин на Конфедерация Швейцария.                                  

 б) не е поставено под запрещение;

 в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

 г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността директор.

 

          2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е след 1 януари 2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

 

           3. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.);

        V. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VI. Документите по т. ІV се подават в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса, както следва:

1.      лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр. София, ул. ”Триадица” 2, служебен вход, Обединена приемна на МТСП, гише на АСП;

2.      по електронен път на e-mail: [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

                   Краен срок за подаване на документи до 17:30 часа на 23.11.2023 г.

  

           VІІ.  Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на агенцията: https://asp.government.bg/bg/choveshki-resursi/asp-konkursi.

        VІІI. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата за длъжността директор на ДСП в Агенция за социално подпомагане: 

          Размерът на основната месечна заплата за длъжността „директор“ се определя при спазване на чл. 7, ал. 1, чл. 8, чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в АСП. Основните месечни заплати се определят по нива и степени, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата, като се отчита квалификацията и професионалния им опит.

        За длъжността „директор“ наименованието на длъжностното ниво е Ръководно ниво 6А и размерът на основна месечна заплата за длъжността се определя, както следва:

·    1-ва степен от 790 лв. до 2300 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година;

·    2-ра степен от 810 лв. до 3000 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години;

·    3-та степен от 850 лв. до 3400 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години;

IX. Кратко описание на длъжността директор на дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), съгласно длъжностната характеристика:

Основна цел на длъжността – директор на ДСП

Ръководство, организация и контрол на осъществяваните дейности от служителите на дирекция „Социално подпомагане“.

Оказване на съдействие за правилното прилагане на законодателството в областта на социалното подпомагане, семейните помощи за деца, социални услуги, правата на хората с увреждания, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, закрилата на детето.

Създаване на организация за издирване на нуждаещите се лица и семейства от социални помощи и социални услуги.

 Области на дейност

Организиране, координиране и ръководство на дейността в дирекция „Социално подпомагане“. Създаване на условия за практическа реализация на държавната политика в областта на социалното подпомагане и закрилата на детето в населените места, попадащи в обхвата на  териториалното поделение.

Осъществява практическо ръководство за прилагане на нормативната уредба по социалното подпомагане, социалните услуги, семейните помощи за деца, закрилата на детето, правата на хората с увреждания, както и предоставяне на помощи на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите.

         

        Минимален размер на основната заплата 1700 лв.

Тагове:
Други обяви от Агенция за социално подпомагане
 
Добавено в Избрани
Старши юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, обл. София-град
от 1300 до 2100 лв.
София / 30 Ноември
 
Добавено в Избрани
Главен експерт-психолог, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец, обл. София-град
от 1300 до 2100 лв.
София / 22 Ноември
 
Добавено в Избрани
Главен социален работник, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, обл. София-град
от 1500 до 2000 лв.
София / 17 Ноември
 
Добавено в Избрани
Главен експерт „Закрила на детето“ в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-област
от 1500 до 2000 лв.
София / 17 Ноември
 
Добавено в Избрани
Директор на дирекция "Правна и обществени поръчки"- Централно управление на АСП
от 2000 до 3800 лв.
София / 14 Ноември
13 Ноември 2023113
Директор на дирекция "Социално подпомагане"- Младост, обл.София-град Агенция за социално подпомагане
Заплата от 1700 лв. до 3400 лв. (Бруто)
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Агенция за социално подпомагане

Докладвай за проблем
Директор на дирекция "Социално подпомагане"- Младост, обл.София-град
Агенция за социално подпомагане

Препишете кода от картинката: