Добавено в твоите Избрани обяви

Младши експерт в отдел "Дъблин", дирекция "Качество на процедурата за международна закрила"

Осъществява дейности във връзка с административното обслужване на отдела при провеждане на производство по реда на глава VІ, раздел Іа от Закона за убежището и бежанците.

II. Минимални и специфични изисквания, които са предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

2.1. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

2.2. Професионален опит – не се изисква и/или V мл. ранг;

2.3. Длъжностно ниво от класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) –  11;

2.4. Наименование на длъжностното ниво от КДА – Експертно ниво 7.

III. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

3.1. Професионална  област – социални, стопански и правни науки; сигурност и отбрана;

3.2. Компютърни умения – работа с MS Word; MS Excel.

IV. Размер на основната заплата, определена за длъжността: от 780 лв. до 1600 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните  правила за работната заплата на служителите в ДАБ при МС .

V. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VI. Начин на провеждане на конкурса:

6.1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно структурата и дейността на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет;

6.2. Интервю по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация.

VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3  към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация;

7.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация;

7.3. Копие от документи за образователно-квалификационна степен (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага);

7.4. Копие от сертификати, удостоверения и др. документи по преценка на кандидата.

VIII. Начин и място за подаване на документите:

8.1. Документите се подават в срок до 18.09.2023 г. (включително) в звеното по човешки ресурси лично или чрез пълномощник - гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 114Б, от 9:00 ч. до 12:00 ч. или по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. Телефон за контакт: 02/80 80 943 или 02/80 80 944.

8.2. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 

Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на агенцията – www.aref.government.bg.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от http://www.aref.government.bg/.

 

Тагове:
07 Септември 202377
Младши експерт в отдел "Дъблин", дирекция "Качество на процедурата за международна закрила" Държавна агенция за бежанците при МС
Държавна агенция за бежанците при МС
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Държавна агенция за бежанците при МС

Докладвай за проблем
Младши експерт в отдел "Дъблин", дирекция "Качество на процедурата за международна закрила"
Държавна агенция за бежанците при МС

Препишете кода от картинката: