Добавено в твоите Избрани обяви

Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София област

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Агенция за социално подпомагане, гр. София, ул. ”Триадица” № 2, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

     І. За длъжността старши юрисконсулт в:

          Регионална дирекция за социално подпомагане – София област;

        ІІ. Изисквания за заемане на длъжността старши юрисконсулт в  Регионална дирекция     за социално подпомагане:

     1. Минимални:

·    степен на образование – магистър по специалност – право;

·    професионален опит - 1 години или ІV младши ранг.

     2. Допълнителни:

·    Аналитична компетентност;

·    Ориентация към резултати;

·    Работа в екип;

·    Комуникативна компетентност;

·    Фокус към клиента;

·    Професионална компетентност;

·    Дигитална компетентност.

     3. Допълнителни квалификации/обучения:

     • Удостоверение за юридическа правоспособност.

     ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

     ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл). Към заявлението да се приложат следните документи:

1.    Декларация от лицето, че:

 a)  е навършило пълнолетие и е:

·     български гражданин;

·        гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз;

·        гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

·        гражданин на Конфедерация Швейцария.                                

 б) не е поставено под запрещение;

 в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

 г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността старши юрисконсулт.

         2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е след 1 януари 2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

          3. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.);

V. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VI. Документите по т. ІV се подават в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса, както следва:

1.      лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр. София, ул. ”Триадица” 2, служебен вход, Обединена приемна на МТСП, гише на АСП;

2.      по електронен път на e-mail: [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

         Краен срок за подаване на документи до 17:30 часа на 14.09.2023 г.       

         VІІ.  Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на агенцията: https://asp.government.bg/bg/choveshki-resursi/asp-konkursi.

         VІII. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане:

        Индивидуалният размер на основната месечна заплата за длъжността старши юрисконсулт се определя при спазване на чл. 7, ал. 1, чл. 8, чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в АСП. Основните месечни заплати се определят по нива и степени, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата, като се отчита квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидаата.

         За длъжността старши юрисконсулт наименованието на длъжностното ниво е 10, експертно ниво 6 и размерът на основна месечна заплата за длъжността се определя, както следва:

 ·    1-ва степен от 780 лв. до 1700 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година;

·    2-ра степен от 780 лв. до 2350 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години;

·    3-та степен от 780 лв. до 2700 лв. – при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години;

IX. Кратко описание на длъжносттите: Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане и Старши юрисконсулт в Дирекция Социално подпомагане“:

Основна цел на длъжността - Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане

Осигурява цялостното правно обслужване на регионална дирекция за социално подпомагане и дирекциите „Социално подпомагане“ в областта.

Области на дейност 

        Подпомага дейността на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане и отговаря за правното обслужване на дирекцията във всички зони на функционална отговорност (Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Закона за хората с увреждания, Закона за обществените поръчки, АПК, ГПК и др.) и за законосъобразното издаване на административни актове, вкл. разрешаване на отпуските на служителите в дирекцията и др., и възлагане на обществени поръчки, когато директорът има статут на възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП. Подпомага правното обслужване на дирекциите Социално подпомагане в областта. 

         

                Минимален размер на основната заплата 1300 лв.

Тагове:
Други обяви от Агенция за социално подпомагане
 
Добавено в Избрани
Главен социален работник ОИОХУСУ в ДСП Люлин
от 1300 до 2100 лв.
София / 21 Септември
 
Добавено в Избрани
Главен експерт-психолог, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец, обл.
от 1300 до 2100 лв.
София / 01 Септември
31 Август 202372
Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София област Агенция за социално подпомагане
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Агенция за социално подпомагане

Докладвай за проблем
Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София област
Агенция за социално подпомагане

Препишете кода от картинката: