Добавено в твоите Избрани обяви

Главен експерт /сигнали и нормативна база/ в отдел АОСП към ДНС 112-МВР

 

МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

София 1000, ул."Шести септември" № 29,

Рег. № 8121р - 10772, Екз. № 1 22.05.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, МЗ рег. № 8121з - 156/03.02.2023 г. относно възлагане на правомощия на орган по назначаването по служебното правоотношение с държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР и заповед рег. № 8121 К - 4570/18.05.2023 г., обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ (сигнали и нормативна база)

в отдел “Анализ и оценка на спешните повиквания” при дирекция „Национална система 112” - МВР, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование  на длъжностното ниво: експертно ниво 2

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител;

2. Минимална образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“;

3. Област на висше образование: съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;

4. Професионално направление: съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г;

5. Минимален професионален опит - 3 години или минимален ранг - III младши;

6. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Поверително“.  Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл., актът за назначаване се издава в 14 - дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

- Изготвя отговори и становища по постъпили в дирекция „Национална система 112” предложения и сигнали.

- Изготвя необходимите материали по постъпили в дирекция „Национална система 112” заявления по Закона за достъп до обществена информация.

- Изготвя необходимите материали по постъпили в дирекция „Национална система 112” заявления от физически лица във връзка с обработването на техните лични данни.

- Участва в разработването, актуализацията и утвърждаването на инструкции, наредби, правила и др. вътрешни за структурата административно-правни документи, свързани с дейността на дирекция „Национална система 112”.

- Участва в изготвянето на доклади, становища, докладни записки и други материали от името на директора на дирекция „Национална система 112” до ръководството на МВР, държавни органи, ведомства и др.

- Съгласува методически работата си с други специалисти от отдел „Анализ и оценка на спешните повиквания“  към дирекция „Национална система 112”.

- Уведомява началника на отдел „Анализ и оценка на спешните повиквания“ за фактори, събития, инциденти, които възпрепятстват нормалната работа на дирекция „Национална система 112”.

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност.

2. Интервю.

 

ІV. Граници (от - до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 - от 780 лева до 2100 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

 

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл).

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл - по образец.

3. Копие от документ за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

5. Копие на документи за придобит ранг, при наличие на такъв.

6. Копие от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, ул. „Никола Габровски“ № 30, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 

Телефон за справки и допълнителна информация: 02/960 10 327.

 

VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР.

 

Копие от обявлението да се изпрати на дирекция „Човешки ресурси” - МВР и на дирекция „Национална система 112“ - МВР за сведение и изпълнение.

Тагове:
23 Май 2023115
Главен експерт /сигнали и нормативна база/ в отдел АОСП към ДНС 112-МВР Дирекция Национална система 112 МВР
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Дирекция Национална система 112 МВР

Докладвай за проблем
Главен експерт /сигнали и нормативна база/ в отдел АОСП към ДНС 112-МВР
Дирекция Национална система 112 МВР

Препишете кода от картинката: