Добавено в твоите Избрани обяви

Старши експерт

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД09 - 1072 от 19.05.2023 г. на министъра на образованието и науката

 

    ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността „старши експерт“ в отдел „Политики за стратегическо развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ в Министерството на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

- длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8

- наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4

- минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (за специалност „Право“ – магистър)

- минимален професионален опит – 2 години опит, свързан с изготвянето и прилагането на нормативни документи, извършването на оценка на въздействието на нормативни актове, обобщаване и анализ на данни или

- минимален ранг – IV младши.

1.2. Допълнителни изисквания, посочени в длъжностната характеристика:

- висше образование по специалност „Право“ и юридическа правоспособност

2. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

- интервю.

3. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 01.06.2023 г. вкл.

- Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес [email protected] (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

- Телефон за контакт: 02/9217607.

4. Необходими документи за кандидатстване:

-  Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС);

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС). Ненужното в т. 1 от декларацията се зачертава;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- Копие на документ, който в цялост съответства на съдържанието на оригиналния документ, удостоверяващ продължителността и областта на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина. Кандидатът може да предостави и копие на други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит професионалният опит (в т.ч. длъжностна характеристика; граждански договор, придружен със справка за осигурителния доход за социално осигуряване, издадена от съответната компетентна институция.) Документи, удостоверяващи професионален опит на чужд език, следва да са преведени на български език, при спазване на изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

-  Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт“ в отдел „Политики за стратегическо развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ е да подпомага изпълнението на основните функции и специфичните дейности на отдела, свързани с провеждането на държавната политика в областта на образованието и науката, при разработване на концепции, стратегии, програми и планове; при анализирането на ефективността от реализирането на политики и мерки; при обобщаването на данни.

Областите на дейност са: 1. Изработване на концепции, стратегии, програми, планове и отчети, съобразени с националната и европейската практика и с приоритетите на управленската програма на Министерския съвет; 2. Изготвяне на анализи на резултатите от изпълнението на програми и политики; 3. Изработване на становища от компетентността на отдела.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността - 1500 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

9. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.

10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация може да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Тагове:
22 Май 202360
Старши експерт Министерство на образованието и науката
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Министерство на образованието и науката

Докладвай за проблем
Старши експерт
Министерство на образованието и науката

Препишете кода от картинката: