Добавено в твоите Избрани обяви

Старши експерт

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

София 1000, ул."Шести септември" № 29

Рег. 8121р-5237, Екз. № единствен 09.03.2023 г.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), МЗ № 8121з-156/03.02.2023 г. относно възлагане на правомощия на орган по назначаването по служебно правоотношение с държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и заповед № 8121К-1752/28.02.2023 г., обявявам конкурс за длъжността:

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ (ГПУ-София)

 

в сектор „Информационни технологии“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Аерогари при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 6.

 

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл;

2. Минимална образователно-квалификационна степен – „Бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование;

3. Области на висшето образование – съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;

4. Професионални направления – съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;

5. Минимален професионален опит – 1 година или минимален ранг IV младши;

6. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност;

7. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“ по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

ІІ. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

- Организира поддръжката, актуализацията и експлоатацията на приложенията за използване на автоматизираните информационни фондове в РДГП-Аерогари;

- Изготвя предложения за оптимизиране обработката на информационните потоци в РДГП-Аерогари и предлага системни решения за подобряване на работата им;

- Контролира работоспособността на компютърната техника (сървъри, персонални компютри, принтери, оптически четци), мрежите на регионално и локално ниво и друга спомагателна техника;

- Наблюдава и контролира за стриктното спазване на предписанията за техническа експлоатация;

- Организира ползването на автоматизираните информационни средства в съответствие с предоставените права за работа;

- Следи за антивирусната защита;

- Поддържа в работоспособно състояние мрежата за предаване на данни към РДГП-Аерогари;

- Организира и осъществява поддържането и профилактиката на компютърната, комуникационната и спомагателната техника и съоръжения на структурните звена на РДГП-Аерогари;

- Организира сервизната и по възможност извършва ремонтна дейност по отстраняване на възникнали повреди по техническите средства;

- Изпълнява задължения по изпълнение и/или управление на проекти и/или програми, съфинансирани от ЕС или финансирани от други държави, международни финансови институции др. донори, по които бенефициент или партньор е МВР или структура на МВР;

- Спазва правилата за защита на класифицираната информация и изискванията на Закона за защита на личните данни;

- Да познава и спазва изискванията на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

- Да познава и спазва правилата за безопасни и здравословни условия на труд, съгласно проведени инструктажи;

- Да спазва трудовата дисциплина, установения ред и изискванията на нормативните актове по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана;

- Изпълнява допълнително възложени от директора на РДГП-Аерогари и началника на сектор ИТ задачи в рамките на дейността и целите на длъжността.

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

- Интервю.

 

IV. Граници (от - до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1 - от 780 лв. до 1700 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

 

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Копия от документи за придобит ранг, при наличие на такъв;

6. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

VI. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща: [email protected], като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 10-дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, в сектор „Човешки ресурси“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Аерогари при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР, на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1, всеки работен ден от 09:00 ч. до 11:30 ч. и от 13:30 ч. до 15:30 ч. Телефон за справки и допълнителна информация – 02/9827536.

 

VІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР - в интернет и интранет и на информационното табло на РДГП - Аерогари, на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1.

Копие от обявлението да се изпрати на дирекция „Човешки ресурси” - МВР и на Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР за сведение и изпълнение.

 

ВПД АДМИНИСТРАТИВЕН

СЕКРЕТАР НА МВР:                  П

      Лилия Бочева

 

Тагове:
Други обяви от Главна дирекция гранична полиция- МВР
 
Добавено в Избрани
Системен администратор, II степен
от 780 до 2100 лв.
София / 23 Март
 
Добавено в Избрани
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ (РДГП - Аерогари)
от 780 до 1850 лв.
София / 06 Март
 
Добавено в Избрани
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
от 780 до 2100 лв.
София / 06 Март
16 Март 2023102
Старши експерт Главна дирекция гранична полиция- МВР
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Главна дирекция гранична полиция- МВР

Докладвай за проблем
Старши експерт
Главна дирекция гранична полиция- МВР

Препишете кода от картинката: