Добавено в твоите Избрани обяви

Главен вътрешен одитор в дирекция Вътрешен одит

   

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Агенция за социално подпомагане, гр.София, ул.”Триадица” № 2, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност държавни служители и Заповед  № РД01-0421/14.03.2023 г.

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността Главен вътрешен одитор – 2 щатни бройки в Дирекция "Вътрешен одит"

        ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Главен вътрешен одитор:

1. Минимални:

·     образование – бакалавър

·     професионален опит – 3 години опит в областта на контрола, вътрешния или външния одит, и/или в областта на счетоводството, и/или правната област, или придобит IV младши ранг

2. Допълнителни:

·    Компютърни умения;

·    Аналитична компетентност;

·    Ориентация към резултати;

·    Работа в екип;

·    Комуникативна компетентност;

·    Фокус към клиента /вътрешен и външен/;

·    Професионална компетентност

3. Специфични изисквания:

·     Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, съгласно ЗВОПС или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор по смисъла на § 1, т.6 от ДР на ЗВОПС.

 

        ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

 

     ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС). Към заявлението да се приложат следните документи:        

Декларация от лицето, че:

               a) е навършило пълнолетие и е:

·   български гражданин;

·   гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз;

·   гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

·  гражданин на Конфедерация Швейцария;

               б) не е поставено под запрещение;

               в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

               г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността „Главен вътрешен одитор“.

          2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

           3. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).

  V. Документите по т.ІV се подават в 14-дневен срок от датата на публикуване обявлението на конкурса – до 28.03.2023 г. вкл.,  до 17.30 ч. както следва:

1.    лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр.София, ул.”Триадица” 2, служебен вход, Обединена приемна на МТСП, гише на АСП ;

2.    по електронен път на e-mail: [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VI. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата на Агенция за социално подпомагане, на ел. адрес: https://asp.government.bg/bg/choveshki-resursi/asp-konkursi.

VII. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата за длъжността „Главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“.

VІII. Вписването в Интегрираната информационна система на държавната администрация, съгласно чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, да извърши Диана Георгиева – Главен експерт в „Управление на човешките ресурси“.

Размерът на основната месечна заплата за длъжността „главен вътрешен одитор“ се определя при спазване на чл. 7, ал. 1, чл. 8, чл. 9  от Наредбата за заплатите на служителите в държвната администрация и вътрешните правила за заплатите в Агенцията за социално подпомагане. Основните месечни заплати се определят по нива и степени, съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредбата, като се отчита квалификацията и професионалния им опит.

За длъжността „главен вътрешен одитор“ наименованието на длъжностното ниво е Експертно ниво 3 и размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността се определя, както следва:

·  1-ва степен от 740 лв. до 1950 лв.- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 години;

·  2-ра степен от 760 лв. до 2650 лв - при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години;

·  3-та степен от 790 до 3000 лв. - при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години.

Основна цел на длъжността

·  Главният вътрешен одитор, чрез изпълнение на служебните си задължения, подпомага дейността на Агенцията за социално подпомагане при постигане на целите, чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване на ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление;

·  Подпомага ръководителя на АСП при изграждането и функционирането на ефективни системи за финансово управление и контрол;

·  Главният вътрешен одитор изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор /ЗВОПС/, Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит [Стандартите/, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на Агенция за социално подпомагане.

Области на дейност:

·  Идентифицира и оценява рисковете в организацията;

·  Оценява адекватността и ефективността на Системата за финансово управление и контрол по отношение на идентифицирането: оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията, съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация, ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, опазването на активите и информацията, изпълнението на задачите и постигането на целите;

·  Дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията, както и последващи действия за проследяване на изпълнението на дадените препоръки.

 

Минимален размер на основната заплата 1300 лв.

Тагове:
Други обяви от Агенция за социално подпомагане
 
Добавено в Избрани
Главен социален работник в отдел ЗД , ДСП Видин
от 1200 до 2800 лв.
София / 28 Февруари
 
Добавено в Избрани
Главен социален работник в отдел ЗД, ДСП Красно село
от 1200 до 2800 лв.
София / 28 Февруари
 
Добавено в Избрани
Главен социален работник в отдел ЗД, ДСП Слатина
от 1200 до 2800 лв.
София / 28 Февруари
 
Добавено в Избрани
Главен социален работник в отдел ЗД, ДСП Възраждане
от 1200 до 2800 лв.
София / 28 Февруари
15 Март 202362
Главен вътрешен одитор в дирекция Вътрешен одит Агенция за социално подпомагане
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Агенция за социално подпомагане

Докладвай за проблем
Главен вътрешен одитор в дирекция Вътрешен одит
Агенция за социално подпомагане

Препишете кода от картинката: