Добавено в твоите Избрани обяви

Младши експерт с юридическо образование

 За длъжност „Младши експерт” с юридическо образование в отдел „Международни регулации и сътрудничество“, дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването“ с месторабота гр. София.

1.             Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1  Образователно-квалификационна степен – магистър;

1.2  Професионален опит – не се изисква или ранг – V младши.

1.3  Основна месечна заплата – от 780.00 лв. до 1600.00 лв.

 

2.             Специалност, по която да е придобито образованието: „ПРАВО.

 

3.             Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Компютърна грамотност (MS Office), високо ниво на владеене на писмен и говорим английски език, ползване на втори чужд език е предимство.

 

4.             Начин за провеждане на конкурса:

       4.1 Решаване на тест;

       4.2 Интервю.

 

5.             Кратко описание на длъжността:

Извършва дейности, свързани с въвеждане в националното законодателство на новоприети и изменени норми на международното право и правото на ЕС в областта на безопасността и сигурността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби. Участва в дейности, свързани с участието в работата и изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в ЕС и международни организации, имащи отношение към дейността на Агенцията.

 

6.             Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

6.1  Писмено заявление за участие в конкурс по утвърден образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

6.2  Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

6.3  Автобиография;

6.4  Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен в професионална област и документ за владеене на английски език , които се изискват за длъжността;

6.5 Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такъв);

6.6   Удостоверение за юридическа правоспособност.

 

7.      Срок и място за подаване на документите:

Срокът за подаване на документи е 14 /четиринадесет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса в Административния регистър. На същата дата да се публикува обявата и на порталът за търсене на работа www.zaplata.bg и интернет страницата на агeнцията www.marad.bg.

Документите се подават лично или чрез пълномощник, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (чл. 17, ал. 5 от НПКПМДСл), всеки работен ден от 0900 ч. до 1700 ч. в  гр. София, п.к. 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9, ет. 9, дирекция „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване“.

Документите могат да се подават и по електронен път на следния електронен адрес: bma@marad.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис (чл. 17, ал. 6 от НПКПМДСл).

Лице за контакт: Искра Харизанова – главен експерт ЧР, тел. 070010145

 

8.   Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

9.        Списъкът на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, да бъдат обявени на седмия ден от крайната дата за подаване на документите на електронната страница на ИА „Морска администрация” – www.marad.bg

 

 

 

 

 

Тагове:
Други обяви от Изпълнителна агенция "Морска администрация"
 
Добавено в Избрани
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
от 780 до 1600 лв.
София / 13 Март
13 Март 202329
Младши експерт с юридическо образование Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Изпълнителна агенция
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Докладвай за проблем
Младши експерт с юридическо образование
Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Препишете кода от картинката: