Добавено в твоите Избрани обяви

Главен експерт

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители РЗИ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  –  една щатна бройка с място на работа – гр. София, ул. Димитър Моллов №1, РКМЕ към РЗИ-Софийска област, при следните условия:

             Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1

             Правоотношение: Служебно правоотношение

 

                     I.   Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява контрол върху експертните решения от ТЕЛК върху болничните листове и дейността на ЛКК комисиите на територията на Софийска област. Организира дейността на РКМЕ. Заверява ЕР на ТЕЛК в законно установения срок. Извършва проверка по жалби на граждани свързани с медицинската експертиза.

                   II.   Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-          минимална образователно-квалификационна степен – магистър;

-          професионално направлениемедицина; стоматология;

-          област на висше образование – здравеопазване и спорт;

-       длъжностно ниво - 9

-       професионален опит – 2 години

-       ранг за длъжността - ІV младши

 

   2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

    на основание чл.21, ал.3 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските eкспертизи в РКМЕ могат да работят лекари/ лекари по дентална медицина.

 

         III.   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-          познаване и умение за ползване на основни нормативни актове: Закон за здравето, Устройствен правилник на РЗИ, Наредба за медицинската експертиза, Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, Закон за лечебните заведения, както и други нормативни документи, свързани с основните функции и задачи на дирекция „Медицински дейности,  с отношение към правилното им прилагане в практиката;

-          работа в екип и добра комуникативна компетентност;

-          знания  и умения за обработване и анализиране на информация;

-          дигитална компетентност: MS Office (Word, Excel, Internet), работа  с интернет базирани системи и регистри.

       IV.     Размер за на основната заплата: от 730,00 лв. до 2450,00 лв.съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

            *При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

        V.   Начин на провеждане на конкурса:

       1.            Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

       2.            Интервю.

* На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 VI.  Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от /НПКПМДС/;
  2. Декларация по образец  - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации – (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на  придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага);
  4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  5. Други документи: сертификати за проведени обучения;
  6. Подробна автобиография;
  7. Копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);
  8. Копие от документи за компютърни умения (ако притежават такива).

      *Образците на Заявление по чл.17, ал.2 и Декларация по чл.17, ал.3, т.3 от НПКПМДС могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на РЗИ-Софийска област.

       VII. Срок и място за подаване на документи:

РЗИ-Софийска област, адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов“ № 15, ет. 3, кабинет № 41, сграден комплекс „Център по хигиена“, Център за административно обслужване, кабинет № 41.

              Краен срок за подаване: 14 /четиринадесет/ дни от датата на публикуване на обявлението – до 17:00 часа на 21.03.2023 г.

              В срок от 14 дни от датата на публикуване на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурса на служител в Центъра за административно обслужване на РЗИ – Софийска област.

            Документите могат да се подават и по електронен път на електронен адрес: [email protected] , като в този случай, заявлението по чл.17, ал.2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17 ал.3 т.1 от  НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.              

              Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

              При подаване на заявлението (лично или чрез пълномощник) кандидатът се уведомява от служител от центъра за административно обслужване на РЗИ – Софийска област приемащ документите, за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. и в други нормативни актове, като му се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

           

             В случай, че заявлението и приложенията към него се изпращат по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата на посочената от него електронна поща.

            Лицe за контакти и допълнителна информация: Мария Топалова на телефон 02/ 807 87 46, имейл адрес:  [email protected].

            Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на РЗИ – Софийска област на адрес: www.rzi-sfo.bg и информационното табло в инспекцията, пред кабинет 41.

Тагове:
07 Март 202367
Главен експерт Регионална здравна инспекция - Софийска област
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Регионална здравна инспекция - Софийска област

Докладвай за проблем
Главен експерт
Регионална здравна инспекция - Софийска област

Препишете кода от картинката: